Závodní řád V LOVU RYB UDICÍ – DISCIPLÍNA FEEDER platný od 1.3.2023

SPORTOVNÍ ODBOR LOVU RYB UDICÍ ČR
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3, fax 274 811 754
e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz
www. rybsvaz.cz

Závodní řád
V LOVU RYB UDICÍ – DISCIPLÍNA FEEDER
platný od 1.3.2023

Změny schváleny na zasedání SO LRU – feeder dne 25.2.2023

Závodní řád F.I.P.S. e.d. upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v ČR v lovu ryb
udicí – feeder. Platný pro soutěže a závody zajišťované LRU při Radě ČRS a příslušnými
územními svazy a odbory.

I. Základní ustanovení
1. Každý účastník závodů v LRU feeder, je povinen dodržovat platné Stanovy ČRS, a zvláště
ustanovení §4, odst. 2., písm. f. Při porušení tohoto ustanovení si pořadatelé vyhrazují
právo neumožnit start na závodech pořádaných v rámci LRU feeder.
2. Každý účastník je povinen dodržovat pravidla Závodního řádu a propozice, se kterými je
povinen se seznámit, a toto potvrzuje přihlášením se na závod a zaplacením startovného.

II. Závodní úsek
1. Závody a soutěže jsou pořádány na tekoucích vodách – potocích, řekách, kanálech nebo
stojatých vodách – jezerech a rybnících. Musí být možné chytat po celé délce úseku
vhodného pro rybolov. Po každé straně úseku musí být hloubka, pokud možno, stejná.
Pokud je do TK (termínového kalendáře) zařazen nový závodní úsek nebo úsek, na kterém
se více než 3 po sobě jdoucí roky nepořádal závod dané kategorie (1. Liga, 2. Liga. MiČR
apod.), musí být tento závodní úsek předem zkontrolován pověřeným členem odboru.
O způsobilosti či nezpůsobilosti trati rozhoduje JURY ve složení: garant závodu, hlavní
pořadatel a hlavní rozhodčí, popř. jejich zástupci.
2. Vybraný závodní úsek má probíhat v rovné přímce, aby všichni závodníci měli stejné
podmínky pro lov. Závodní úsek musí umožňovat umístění závodníků tak, aby řada
závodníků nebyla přerušena elektrickým vedením, mostem a podobnými překážkami.
V případě, že není možné vytyčit trať bez přerušení, musí přerušení být pouze mezi celými
sektory (tzv. dělená trať). Trať musí být vytyčena tak, aby její vytyčení nevystavovalo ani
závodníky, ani případné diváky, jakémukoliv nebezpečí.
3. Závodní trať je rozdělena na sektory A, B, C, D atd. a dále podle počtu přihlášených tak,
aby sektor obsahoval, pokud možno min. 10 a max. 21 závodníků. V soutěži 1. ligy, 2 ligy
a divize rozdělí pouze na sektory A, B, C. Po 14 závodnících v 1. lize, sektory A, B, C,
po max. 14. závodnících v 2. lize, sektory A, B, C podle počtu přihlášených závodníků
v dané divizi. Přidělení sektorů závodníkům se určuje losem. (viz. čl. VII)
4. Na tekoucích vodách – potocích, řekách a kanálech je sektor A1 umístěn dole po proudu.
Na stojatých vodách – jezerech a rybnících je číslo úseku A1 situováno vždy nalevo
z pohledu na vodní plochu a vytyčení sektorů se provádí zleva doprava.
5. Vzdálenost mezi jednotlivými soutěžícími (šířka vymezeného úseku pro závodníka) během
závodu musí být minimálně 10 metrů. Každý úsek závodníka musí být ohraničen nalevo
a napravo. Délka jednotlivých úseků musí být zároveň stejná po celé délce závodní trati.
6. Závodní úsek musí být oddělen od diváků v odpovídající vzdálenosti od břehu.
Do ohraničeného úseku závodníka smí, kromě hlavního rozhodčího, vstoupit i sektoroví
rozhodčí, ti musí mít viditelné označení stanovující tuto funkci. Dále do sektoru mohou
vstoupit označení a předem zaregistrovaní trenéři (viz. čl. XII, odst. 8), kteří můžou pouze
radit. Není jim dovoleno vstoupit do úseku závodníka, který není členem jeho družstva.
Nikdo z výše uvedených nemá povoleno, jakkoliv závodníkovi pomoci či mu cokoliv
přinášet nebo odnášet ze sektoru. V jednu chvíli smí být u závodníka pouze jeden označený
trenér.
Rozhodčí, případně členové JURY, smějí vstoupit do závodního úseku a posuzovat
přestupek, kontrolovat zacházení s rybou, množství krmení a živých nástrah, musejí se však
chovat tiše a ohleduplně. Fotograf smí vstoupit do závodního úseku závodníka pouze s jeho
souhlasem, souhlasem rozhodčího a souhlasem sousedních závodníků.
7. Za připravenost tratě, tj. její řádné vyznačení, zodpovídá ředitel závodu.

III. Vybavení závodníka
1. Povinná výbava každého závodníka: podběrák, vezírek a vyprošťovač háčků.
2. Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový, winklepickerový, pickerový, s výměnou
špičkou, opatřený očky o max. délce 450 cm a osazený navijákem s vlascem či pletenou
šňůrou. Prut musí být při lovu umístěn minimálně v jednom držáku (vidličce, stojánku).
Každý závodník si může ve svém závodním úseku rozestavět libovolné množství prutů, ale
může chytat vždy jen na jeden (smí je střídat). Souběžný lov a krmení druhým prutem jsou
zakázány.
3. Udice je povolena pouze s jedním návazcem s jednoháčkem a potápivým krmítkem
o minimální hmotnosti 10 g. Montáž musí být průběžná, bez zarážek nebo uzlíků nad
krmítkem, mimo napojení na šokový návazec v min. délce 1m. Minimální délka návazce
musí být 50cm v napnutém stavu od spodní strany krmítka, po maximálně 2m od háčku
k bodu kde je návazec upevněn ke kmenovému vlasci. (délku návazce může zkrátit v
propozicích pořadatel). Udice nesmí obsahovat splávky, plovátka, polystyrén a podobné
plovoucí části, ani žádnou další zátěž mimo krmítko.
4. Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění i v závodě, a to pouze
košíkem o max. rozměru 5×7 cm. Košík smí být plněn pouze pěchováním, nikoli
namačkáním. Je zakázáno použít METHOD FEEDER a jemu podobná namačkávací
krmítka a olova. Při hrubém krmení sestava nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem.
Je rovněž zakázáno zakrmovat jiným než feederovým, winklepickerovým nebo
pickerovým prutem s výměnou špičkou. (viz. čl. III, odst. 2)
5. Jsou zakázány jakékoliv signalizátory záběru (splávky, čihátka, elektronické hlásiče, též
ruka závodníka) upevněné na vlasci nebo mimo něj. K signalizaci záběru slouží výhradně
feederová špička prutu. Terčíky jsou povoleny.
6. Je zakázáno si měřit hloubku a mapovat dno echolotem, sonarem nebo prutem se splávkem
apod. Mapování dna a měření hloubky je povoleno pouze olovem nebo krmítkem a smí se
provádět pouze v přípravě před závodem, a to jen ve svém úseku závodníka. Během
vlastního závodu je měření hloubky zakázáno. Označení krmného místa bójkou apod. je
zakázáno. Při přípravě a závodě je zakázáno použít k jakémukoli účelu veškerou
elektroniku, RC modely apod.
7. Úlovky se uchovávají ve vezírku (saku) s malými očky. Vezírek musí mít minimální
průměr 40 cm a minimální délku 4 m, musí ležet během závodu, pokud možno celou svou
délkou ve vodě. Není dovolen žádný jiný prostředek pro uchovávání ryb. Každý závodník
musí mít svůj vlastní vezírek. Je zakázáno vkládat do vezírku kámen nebo jinou zátěž, tato
může být připevněna pouze vně vezírku.
V soutěžích 1.a 2. ligy, GP a MiČR jsou povinné 2 ks vezírku, které musí závodník použít.
Neplatí pro KP, divize, pohárové a náborové závody.
Od roku 2023 se počítá se zákazem použití jakékoli pevné montáže. Bude povolena pouze
průběžná montáž

IV. Návnady a nástrahy
1. Celkové množství návnad na jedno kolo je max. 15 l. Návnady musí být ve stavu
připraveném k použití, tzn. vlhké, přesáté. Pokud má závodník více druhů krmiv, měří se
tímto způsobem každý druh zvlášť a množství se sčítá. Do celkového množství návnad se
započítává i hlína, štěrk, kukuřičná zrna, pšenice, konopné semeno a dalších aditiva
a posilovače. Do celkového množství se nezapočítává lepidlo na červy. Vlhčení krmení
v průběhu závodu je povoleno. Krmení při kontrole musí mít volnou strukturu –
napěchování a stlačování krmení není povoleno.
2. Hlína a štěrk (na lepení červů) se předkládají v cejchovaných nádobách, nebo
v samostatném kýblu s množstevní stupnicí, aby se zamezilo spekulacím o jejich přesném
množství, tedy vysypané z obalu. Kukuřičná zrna a ostatní artikl mohou zůstat
v originálním balení (plechovka, sáček, sklenička). Tekuté i sypké posilovače lze ponechat
v originálním balení, jehož objem se však započítává do celkově povoleného množství.
Požití pelet v krmení je zakázáno.
3. Krmivo a návnady musí být přirozeného původu, složené z přírodních substancí a nesmějí
škodit fauně, floře a podvodnímu prostředí. Nejsou povolena žádná umělá vlákna.
4. Oficiální cejchované nádobky ( FIPS-ed) předložené ke kontrole nesmí mít pomocně
mechanicky či jinak zabezpečena víčka proti otevření (např. přelepením páskou,
gumičkou, lepenkou apod.) Po kontrole krmení je zakázáno použití mechanických
míchacích prostředků a sít.
5. Z živých nástrah jsou povoleni červi, kukly, larvy, žížaly a patentky. Max. povolené
množství živých nástrah je 2,5 l na jedno kolo. Max. množství malé patentky je 0,5 l
na jedno kolo závodu z celkového povoleného množství živých nástrah.
Max. množství žížal je 0,5 l na jedno kolo závodu z celkového povoleného množství živých
nástrah, žížaly nesmí být při kontrole nasekané. Velká patentka musí být předložena pouze v
oficiální FIPS odměrné nádobě 1/8 nad rámec povoleného množství živých nástrah. Celkové
množství povolených živých nástrah může omezit pořadatel v propozicích, avšak nesmí žádný
druh zakázat.
6. Každý závodník musí veškeré nástrahy a návnady připravit ke kontrole před čáru
označující horní část sektoru, pokud pořadatel neurčí jinak.
7. Během přípravy, nejdříve po signálu kontrola krmení a nejpozději 30 minut před zahájením
závodu, mohou rozhodčí zkontrolovat množství krmení, návnad a živých nástrah.
Závodník musí být přítomen při kontrole krmení. Celkové množství všech návnad a nástrah
se měří cejchovanou nádobou, a to přesypáním. Pokud závodník předloží ke kontrole živé
návnady a nástrahy v oficiálních cejchovaných nádobkách, bude množství uznáno
kontrolou jako platné. V závodech Divize, Krajských přeborů, 1. ligy, 2. ligy, GP a MiČR
jsou oficiální cejchované nádoby povinné. Množství krmení se měří přesypáním, nikoliv
umačkáním nebo sešlapáním. (viz čl. IV, odst. 1)
8. Po kontrole návnad a nástrah
a) musí závodník okamžitě přesunout zkontrolované krmení a živou zpoza čáry
do svého sektoru,
b) je zakázáno závodníkům přijímat další nové návnady a nástrahy. (viz. čl. XI,
odst. 5).
9. Používání umělých nástrah, kovových nástrah, mušek, živých nebo mrtvých ryb, jejich
částí a jiker je zakázáno.
10. Nástrahy musí být na háčku napíchnuty, ne jinak připevněny.

V. Signály
1. Musí být předem domluvené a oznámené při nástupu, např. troubení, výstřel apod.
Akustický signál oznamující různé fáze závodu musí být krátký, ve všech případech platí
začátek signálu.
2. První signál – zahajuje přípravu.
Po příchodu na své místo nesmí závodník před prvním signálem vstupovat do vymezeného
úseku pro závodníka, ani mimo sektor připravovat náčiní, rozložit pruty, sedačku, stoleček
apod. Návnady a nástrahy se mohou připravovat mimo závodní sektor. Po tomto signálu
mohou závodníci vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku a začít s přípravou.
Teprve po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody,
vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto
přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Pořadatel může podle potřeby
prodloužit nebo zkrátit přípravu max. o 30 minut.
Při přípravě a v závodě není povolena jakákoliv cizí pomoc závodníkovi. Výjimku tvoří
hendikepovaní závodníci a junioři do 10 let, kde je způsob pomoci předem domluvený
s pořadatelem a je o tom sepsán protokol.
3. Druhý signál – začátek kontroly krmení, následuje nejdříve 30 min po prvním signálu.
Od tohoto okamžiku nesmí závodník opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze
závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky
zajišťující ochranu zdraví, léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Závodník smí
po tomto signálu opustit sektor pouze z hygienických důvodů. Opuštění sektoru musí
oznámit sousedním závodníkům. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky. (viz
čl. XI, odst. 1)
4. Třetí signál – hrubé krmení. Hrubé krmení se provádí pouze povoleným náčiním. (viz.
čl. III, odst. 4)
5. Čtvrtý signál – stanovuje start závodu.
6. Pátý signál – je výstražným znamením a závodníkům oznamuje, že do konce závodu (jeho
kola) zbývá jen 5 min.
7. Šestý signál – ohlašuje konec závodu. Po tomto signálu se nezapočítávají žádné další
úlovky mimo ty, které byly vytaženy současně se zazněním signálu, ovšem pokud byla
ryba zcela zjevně vytažena z vody. ( Toto pravidlo platí i pro bod 8).
8. 3x opakovaný signál – signál informuje o předčasném ukončení závodu či přerušení závodu
na základě vyšší moci (např. bouřka, nepříznivé povětrností podmínky apod.)
Znovuzahájení, resp. pokračování závodu signalizuje rozhodčí opětovným 3x opakovaným
signálem.

VI. Zahájení závodu
1. Hlavní organizátor závodu svolá poradu zástupců týmů nebo závodníky (u závodů
jednotlivců) v dostatečném časovém předstihu před prvním signálem. (viz. čl. V, odst. 2)
2. Organizátor provede:
a. prezenci týmů nebo jednotlivců,
b. představení garanta závodu a rozhodčích,
c. seznámení s organizačními záležitostmi, případně změnami,
d. volbu jury (viz. čl. X, odst.1),
e. losování (viz. čl. VII).

VII. Losování
1. Losování musí být přítomni zástupci týmů a hlavní rozhodčí. Losy musí být v každém kole
taženy pod dohledem organizátora a hlavního rozhodčího. Za nepřítomného závodníka
losuje jeho zástupce nebo rozhodčí.
2. Losuje se podle prezenční listiny pořadatele (dále také startovní listiny). Druhé kolo závodu
se losuje v obráceném pořadí, než tomu bylo v prvním kole.
3. Losování v soutěži 1.a 2. Ligy probíhá pomocí losovací tabulky. Losovací tabulka vždy
bude zpracována předem na konkrétní revír a zveřejněná v propozicích. Zpracovatel
tabulky je Josef Konopásek.
4. Losování ostatních soutěží probíhá za pomocí losovacího zařízení, které obsahuje
a) První krok – 1 koš na rozlosování sektorů, kde každý člen družstva si sám nebo
za pomoci pověřené osoby vylosuje sektor.
b) Druhý krok -3 koše, které obsahují jednotlivá místa v sektoru. Každý soutěžící si
sám nebo za pomoci pověřené osoby vylosuje místo v sektoru.
5. Podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru a zároveň
nesmí sedět vedle sebe. Může nastat situace, že dva závodníci z jednoho družstva vylosují
sousední úseky. Příklad: B poslední a C1, nebo A poslední a B1, ale každý v jiném sektoru.
V tomto případě se družstvo přelosuje. Pokud to již z technických důvodů není možné
družstvo přelosovat, tj. že se tato skutečnost stane až s vylosováním posledního umístění,
závodník na B1, resp. C1 se prohodí s B2, resp. C2. To znamená, že když si závodníci
družstva XY jako poslední z celého pelotonu vylosují místa A10, B1 a C3, závodník, který
si vylosoval místo B1 se posune na B2 a závodník z B2 se přesune na B1 apod. Nebude se
tak muset losování opakovat.
6. Musí být také zachováno pravidlo pro losování zvýhodněných míst. Zvýhodněná místa
(tzv. forhonty) jsou A1 a C14, resp. krajní sektor a v něm poslední místo. V případě dělené
tratě platí zvýhodněná místa pro každá krajní místa, která tím vzniknou. Pravidlem je, že
každý jednotlivec může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v závodě a zároveň, že
každé družstvo může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v sérii závodů. Až v případě,
že všichni této výhody využijí, vzniká možnost vylosovat opět krajní místo. Organizátor
závodu je povinen dodržování tohoto pravidla zajistit a uzpůsobit tomuto losování.
Jako první přichází na řadu losování těch družstev, která již měla v probíhající sezóně
vylosována zvýhodněná místa. Před započetím losování nesmí koše druhého kroku
zvýhodněná místa obsahovat. Teprve po ukončení losování všech družstev, která již
zvýhodněná místa měla, se do losování tato místa vrátí a pokračuje se v pořadí dle startovní
listiny.
7. Každý závodník je povinen si zkontrolovat vylosované číslo svého sektoru a úseku.
V případě, že dojde k záměně místa, nese si za toto plnou odpovědnost sám závodník.
(viz. čl. XI, odst. 3.)
8. Losování musí být ukončeno minimálně 30 minut před zahájením přípravy.
9. Rozhodčí po losování mohou vylosovat tajně závodníka, nebo závodníky, kteří jsou během
přípravy zkontrolováni, včetně celého přiděleného úseku, nádob, tašek apod. Uvedená
kontrola musí proběhnout, dle článku IV, odst. 7. Pokud je u něj nalezeno větší množství
návnad či nástrah, bude postupováno dle čl. XI, odst. 8.

VIII. Vážení úlovků
1. Ryby se váží, nepočítají se. Vážení provádí skupina ve složení organizátor, rozhodčí nebo
jím pověřená osoba znalá a poučená o čl. VIII a ovládání vážících pomůcek. Jedna osoba
váží (obsluhuje váhu), druhá zapisuje hmotnost do oficiálního formuláře (dále také
bodovací lístek) a případně další provádí pomocné úkony.
2. Úlovky v každém jednom sektoru se váží jednou stejnou váhou, tj. stejným typem
od jednoho výrobce. Je doporučeno mít váhu náhradní pro případ poruchy. Váha musí být
opatřena funkcí „tare“, pomocí které je každému závodníkovi odečtena hmotnost vážícího
saku. Minimální přesnost zobrazení váhy je na 20 g, nejlépe však na 1 až 2 gramy. Každý
jeden sektor musí být zároveň vážen stejným vážícím sakem, který musí být opatřen
otvory, kterými může odtéct přebytečná voda. Vážící jsou povinni použít při vážení váhu
zavěšenou na trojnožce, případně na vodorovné kovové tyčce tak, abys se nádoba (sak)
neopírala o žádnou z podpěr.
3. Vezírek musí zůstat ve vodě, teprve po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny
ve vezírku k váze a co nejšetrněji přesypány do vážícího saku a následně zváženy.
Při vážení je pořadatel povinen použít vážící podložku.
4. Váha se hodnotí 1 g = 1 bod. Uhynulé ryby se nepočítají.
Jestliže je úlovek složen z velmi malých ryb, které nelze zvážit (na stupnici se ukazuje
nula), je závodník hodnocen podle počtu chycených ryb (tento počet se zapíše do zápisu o
vážení) a v pořadí je za závodníky, kteří byli hodnoceni na základě navážené hmotnosti
jimi chycených ryb.
Výsledek je oficiálně zapsán do bodovacího lístku, a to v gramech. Bodovací lístek se
zaznamenanými hmotnostmi závodník podepisuje. Po zvážení a nejdříve po podpisu
zaznamenané hmotnosti závodníkem jsou ryby na pokyn vážícího opatrně a neprodleně
puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak). (viz. čl. XI, odst. 3).
5. Závodník musí být při vážení přítomen, aby si mohl kontrolovat hmotnost svých úlovků.
(viz. čl. XI, odst. 3) Je odpovědný za to, že je jeho úlovek správně zaznamenán. V případě
nesouhlasu s naváženou hmotností má závodník právo požádat o převážení úlovku. Toto
vážení je ale s ohledem na šetrné zacházení s rybou bez ohledu na výsledek považováno
za konečné a platné a závodník jej musí stvrdit svým podpisem v bodovacím lístku. Mezi
řádným a kontrolním vážením se ryby uchovávají ve vezírku, který závodník ale nesmí
znovu namáčet do vody. Pokud by tak učinil, jsou ryby považovány za puštěné a platí
výsledek prvního vážení. Toto neplatí v případě poruchy váhy, kdy závodník může
na pokyn vážícího ryby ve vezíru opět namočit. Po podepsání této listiny závodníkem se
žádné stížnosti ohledně hmotnosti ryb nepřijímají.
6. V případě přerušení či předčasného ukončení závodu proběhne průběžné vážení úlovků.
Platí pro celé startovní pole. V případě přerušení se po zvážení závod znovu zahájí.

IX. Určení pořadí
1. Pořadí týmu
a) První kolo
Pořadí týmu určuje součet umístění získaných v sektorech závodníky jednoho
družstva
Pokud bude v sektoru zjištěna stejná hmotnost, příslušní závodníci získají počet
bodů rovnající se průměru z míst, která obsadili.
Příklad 1: dva závodníci se shodně umístí na 5. místě, zapíší si tedy (5+6)/2 = 5,5
bodu.
Příklad 2: tři závodníci se shodně umístí na 8. místě, zapíší si tedy (8+9+10)/3 = 9
bodů.
Družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první
Závodníci bez úlovku obdrží počet bodů rovnající se průměru příslušných
neobsazených umístění v rámci sektoru
Příklad 1: Z 24 závodníků 12 získá umístění na prvních 12 místech s body od 1
do 12. Dalších 12 bude bez úlovku, tj. získá (13+24)/2 = 18,5 bodu.
Příklad 2: Z 29 závodníků se 5 umístí na 1. až 5. místě a dalších 24 závodníků bez
úlovku obdrží (6+29)/2 = 17,5 bodu.
Příklad 3: Z 29 závodníků se 26 umístí a 3 závodníci bez úlovku získají (27+29)/2
= 28 bodů.
Jestliže se v sektoru vyskytne jen jeden závodník bez úlovku, získává počet bodů
rovnající se poslednímu místu (příklad: z 29 závodníků se 28 umístí a závodník bez
úlovku získá 29 bodů).
b) Druhé kolo
Způsob hodnocení je stejný jako v prvním kole.
c) Celkové hodnocení se vypočítá jako součet umístění získaných v prvních dvou
kolech závodu.
Družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první atd.
Při rovnosti bodů je rozhodující nejvyšší celková hmotnost získaná závodníky
družstva ve dvou kolech.
Při rovnosti hmotnosti po dvou kolech je rozhodující nejvyšší individuálně
dosažená hmotnost atd.
2. Pořadí jednotlivce je součet umístění získaných v obou kolech.
Závodník s nejnižším počtem bodů se stává vítězem.
Při shodě počtu bodů u dvou nebo více závodníků se sečtou hmotnosti získané v obou
kolech každým závodníkem. Vítězem se stává závodník s nejvyšší hmotností úlovku.
Pokud dojde ke shodě hmotnosti, vítězem se stává závodník, který dosáhl nejvyšší
hmotnosti v jednom kole.
Pokud shody přetrvávají, sčítají se čísla losů obou kol. Vítězí vyšší počet.
Závodníci, účastnící se jen jednoho kola, se umístí na konci podle získaného pořadí.

X. JURY
1. Před závodem bude ustanovena JURY, která šetří a řeší případné stížnosti a uděluje
případné sankce a diskvalifikace, dle Závodního řádu. V JURY by měl být hlavní rozhodčí,
ředitel závodu nebo garant závodu a další tři určení závodníci, avšak vždy lichý počet.
Členové JURY nesmí být ze stejného družstva. Zároveň je zvolen náhradní člen JURY pro
případ, kdy nastane situace, že jeden z řádných členů JURY je zároveň podavatelem nebo
předmětem protestu nebo týmovým kolegou závodníka, jenž protest podává nebo je
předmětem protestu. V takovém případě je v JURY vyměněn za náhradního člena, aby
nedošlo ke střetu zájmů.
2. Stížnosti (kromě těch, které se týkají umístění závodníků) je třeba předat JURY nejpozději
do 15 minut po ukončení vážení. Stížnost může být podána ústně, ale následně je třeba ji
písemně potvrdit. Stížnosti týkající se umístění závodníků musí být podány nejpozději
do 15 minut po vyhlášení oficiálních výsledků. Písemné stížnosti adresované JURY musí
být podány současně se zálohou 1.000 Kč. Pokud JURY shledá stížnost za neoprávněnou,
záloha přejde na účet organizátora závodu.
3. O diskvalifikaci závodníka rozhoduje JURY, ustanovená dle čl. X, odst.1. Rozhodnutí
provádí JURY většinovým hlasováním na místě. V případě rovnosti hlasů má rozhodující
hlas hlavní rozhodčí závodu.
4. Hlavní rozhodčí a vedoucí organizátoři závodů se musí řídit Soutěžním a Závodním řádem
a být s ním seznámeni. Musí mít k dispozici Závodní a Soutěžní řád k nahlédnutí.
5. Pro porušení Soutěžního nebo Závodního řádu lze podat protest či námitku. Protesty se
podávají písemně a podává je závodník, vedoucí či trenér družstva. Protesty proti porušení
Závodního a Soutěžního řádu se podávají podle ustanovení tohoto řádu, avšak maximálně
do doby vyhlášení výsledků, aby je JURY mohla vyřešit na místě. Proti chybám
ve výsledkové listině lze podat písemný protest do 2 dnů po obdržení výsledků.
6. Proti rozhodnutí JURY ve věci nedodržení či porušení Závodního řádu není odvolání
s výjimkou diskvalifikace družstva či jednotlivce, kdy odvolacím orgánem je LRU feeder.

XI. Sankce
1. Napomenutí se uděluje za následující porušení Závodního řádu: čl. III, odst.1-7, čl. IV,
odst. 10, čl. V, odst. 2, 3, čl. VIII, odst. 3, čl. XII, odst. 3, 5, 9. Napomenutí uděluje rozhodčí
a tuto skutečnost zaznamená do startovní listiny.
2. Penalizace přičtením +1 bodu k celkovému umístění závodníka v sektoru se uděluje
při nenastoupení do závodu za předpokladu, že se závodník či družstvo předem omluví
pořadateli nebo hl. rozhodčímu a dále při porušení čl. IV, odst. 7.
3. Penalizace přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru + 5 bodů se uděluje
při porušení Závodního řádu: čl. IV, odst. 1-6, čl. V, odst. 4, 5, čl. VII, odst. 7, čl. VIII,
odst. 4, 5, anebo pokud bylo závodníkovi již v závodě nebo seriálu závodů uděleno druhé
napomenutí.
4. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení
Závodního a Soutěžního řádu, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu
hl. rozhodčí.
5. Závodník bude diskvalifikován za zvláště hrubé zacházení s rybou, hrubé nesportovní
chování, úmyslné usmrcení ryby, slovní nebo fyzické napadení jiného závodníka nebo
činovníka závodu, podvod nebo pokus o podvod, porušení Závodního řádu: čl. IV, odst. 8,
9. Diskvalifikovaný závodník obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných závodníků
v sektoru + 5 trestných bodů, ale je povinen v duchu „fair-play“ závod dokončit.
6. V případě uznání protestu na neregulérnost trati, závod v rámci fair-play proběhne bez
náhrady, ale výsledky se nebudou započítávat do hodnocení soutěže a celostátního
žebříčku.
7. Při zanechání nepořádku (odpadků) sáčků, plechovek, a jiných na místě pro závodníka
po skončení jednotlivých kol následuje penalizace, viz čl. XI, odst. 1.
8. Při zjištění porušení čl. IV, odst. 1, 5 v rámci kontroly krmení (viz. čl. IV, odst. 7) se
odebírá bez náhrady eventuální nadbytečné množství návnad a nástrah, a pokud tento
nadbytek přesahuje 10% povolené výše, uděluje se provinivšímu závodníkovi penalizace
+ 5 bodů přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru.
9. Vloží-li závodník do vezírku rybu ulovenou jiným způsobem než na vlastní háček (viz.
čl. XII, odst. 6), bude mu při vážení odečtena hmotnost největší ulovené ryby a tento odečet
bude zaznamenán v bodovém lístku.

XII. Ostatní ustanovení
1. Závody se konají v jednom nebo ve dvou kolech, po max. pěti hodinách. V případě
přerušení, díky vyšší moci (bouřka apod.), bude kolo uznáno za platné, pokud bude trvat
nejméně 2 hodiny. O přerušení závodu rozhoduje hlavní rozhodčí předem dohodným
signálem (viz. čl. V, odst. 8).
2. Po dobu závodu nesmí závodník vstupovat do vody, pokud pořadatel neurčí jinak. Smí
do ní vstoupit pouze v přípravném čase, pokud to vyžaduje úprava stanoviště, umístnění
vezírku, nebo nabrání vody. Do vody vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
3. S ulovenou rybou je každý povinen zacházet šetrně a ohleduplně, pokud není ryba zbavena
háčku a uložena ve vezírku, nesmí závodník nahodit druhý prut.
4. Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě, než v tlamě se počítá jako platný úlovek.
5. Je zakázáno lovit ryby v sousedově závodním úseku. Pokud zaseknutá ryba vjede
při zdolávání do sousedova sektoru je platná – nesmí však kontaktovat soupeřovu udici
zamotáním, ani ho nesmí omezit v rybolovu. Pokud je soupeřova udice zamotána, ryba se
nepočítá, ale okamžitě pouští. (viz čl. XI, odst. 1). V ostatních případech o ponechání ryby
rozhoduje rozhodčí na základě okamžitého protestu poškozeného závodníka.
6. Ryba chycená jiným způsobem než na závodníkův háček (např. zdolaná zachycením
utržené sestavy nebo chycená přímo do podběráku) se nepočítá jako platný úlovek a musí
být neprodleně vrácena vodě. V případě porušení tohoto pravidla bude postupováno dle čl.
XI, odst. 9.
7. Pořadatel je povinen zajistit dostačený počet rozhodčích, je doporučeno: jeden hlavní
rozhodčí a pro každý sektor – sektorový rozhodčí.
8. Všichni rozhodčí a trenéři (manažeři) musí mít označení se stanovenou funkcí. Toto
označení si musí vyzvednout u pořadatele při prezenci a po celou dobu závodu viditelně
nosit.
9. Pokud je povolen pořadatelem páteční trénink na závodním úseku, informuje o tom
v propozicích. Veškeré ulovené ryby při tréninku se musí ihned nepoškozené vrátit vodě.
Po ukončení oficiálního tréninku dle propozic je pro závodníky lov ryb na závodním úseku
zakázán.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené.
Rovněž musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo
řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu.
2. Závodník je povinen zúčastnit se vyhlášení výsledků. Závodníkovi, který se bez omluvy
pořadateli nezúčastní slavnostního vyhlášení výsledků konaného dle propozic k závodu,
bude uděleno napomenutí, které se počítá do dalšího závodu.

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *