Soutěžní řád V LOVU RYB UDICÍ – DISCIPLÍNA FEEDER platný od 1.3.2023

SPORTOVNÍ ODBOR LOVU RYB UDICÍ ČR
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3, fax 274 811 754
e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz
www. rybsvaz.cz

Soutěžní řád
V LOVU RYB UDICÍ – DISCIPLÍNA FEEDER
platný od 1.3.2023

Změny schváleny na zasedání SO LRU – feeder dne 25.2.2023
Soutěžní řád pro lov ryb udicí – feeder je souhrn ustanovení, kterými se upravuje pořádání
soutěží a závodů ve sportovní disciplíně lovu ryb udicí – feeder (dále jen LRU feeder).

I. Základní ustanovení
1. Soutěže a závody v LRU feeder v ČR se konají podle tohoto soutěžního řádu.
2. Změny a doplňky soutěžního řádu provádí Sportovní odbor LRU feeder. Návrhy na změny
a doplňky soutěžního řádu je nutno předložit písemně s popisem důvodů nejpozději 14 dnů
před zasedáním sekce.
3. Soutěže a závody v LRU feeder se pořádají podle Závodního řádu a propozic pro daný
závod.
4. Max. výše startovného pro bodované závody je stanovena 1000Kč na závodníka a závod.
(MiČR, GP Čech, GP Moravy)

II. Rozdělení soutěží a závodů
▪ 1. liga
▪ 2. Liga
▪ Divize
▪ Mistrovství ČR
▪ Pohárové závody
▪ Mezinárodní a mezistátní mistrovské.
▪ Náborové závody (jedná se o tradiční závody podle místních podmínek, nemusí být
pořádány podle Závodního řádu).

III. Popis soutěží a závodů
1. liga
a) Všeobecně
1. liga je nejvyšší soutěží v ČR, účastní se jí 14 tříčlenných družstev, je organizována ve
čtyřech kolech, celkem tedy osm závodů. Přičemž jedno kolo trvá 5 hodin.
b) Startovné
Startovné pro celý seriál 1. ligy (8 závodů), je stanoveno pro přihlášené družstvo ve výši
4000,-Kč. Startovné za celý seriál je splatné najednou (tj. 4000,- Kč).
Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.
c) Vyhlášení výsledků po jednotlivých kolech
Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí
(každé družstvo obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí
(každý jednotlivec obdrží pohár). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých
sektorů z každého dne.
d) Celkové vyhlášení výsledků
Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové
vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo
obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec
obdrží pohár).
e) Věcné ceny
Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř.
sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.
f) Vítězové
Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 1. Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok)
v kategorii družstev, vítěz v kategorii jednotlivců – se stává Mistrem 1. Ligy LRU Feeder
(pro příslušný rok) v kategorii jednotlivců.
g) Sestup
Družstva na posledních dvou místech z celkové výsledkové tabulky 1. ligy sestupují
automaticky do příslušné skupiny 2. Ligy.
Pokud nebude vítěz jedné skupiny II. ligy chtít postoupit do I. ligy, bude osloven team na
2. místě příslušné skupiny. Pokud nebude chtít postoupit do I. Ligy ani tento oslovený tým,
pak zůstává sestupující z I. ligy nadále v I. lize (nesestupuje). V I. lize zůstává team lepší
v pořadí. (tj. 13. místo celkového umístění). Pokud tato situace nastane ve všech skupinách
II. ligy tak z I. ligy nikdo nesestupuje.
Družstva 1. ligy na 1 až 4 místě , že v roce 2024 automaticky pořádají každý po jednom
kole. Jsou povinni do 31.10.2023 informovat odbor o plánovaných termínech a revírech
jednotlivých kol.
2.Liga
a) Všeobecně
2. liga je soutěž družstev pro max. 14 tříčlenných družstvech. Rozdělená do dvou skupin.
Skupinu A tvoří družstva ÚSMP, SÚS, ÚS SEVEROČESKÝ, ÚS ZÁPADOČESKÝ, ÚS
JIHOČESKÝ. Skupinu B tvoří družstva ÚS VÝCHODOČESKÝ, ÚS SMS a MRS. Je
organizována ve třech kolech, celkem tedy šest závodů. Přičemž jedno kolo trvá 5 hodin.
b) Startovné
Startovné za družstvo je stanoveno na 3000,- Kč. Startovné za celý seriál je splatné
najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky. Startovné je plně využito na
ocenění závodníků – vítězů sektorů a prvních tří družstev v příslušném kole – a technické
zabezpečení závodů včetně toalet. Náklady na závěrečné vyhodnocení celkově nejlepších
družstev zajišťuje SO LRU feeder.
c) Vyhlášení výsledků po jednotlivých kolech
Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí
(každé družstvo obdrží 3 ks poháru) a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí
(každý jednotlivec obdrží pohár). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých
sektorů z každého dne.
d) Celkové vyhlášení výsledků
Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové
vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo
obdrží 3 ks poháru) a vítězové v kategorii jednotlivců, při nejlepší v pořadí (každý
jednotlivec obdrží pohár).
e) Věcné ceny
Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř.
sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.
f) Vítězové
Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 2.Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii
družstev a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží
pohár)
g) Postup a sestup
Vítězové jednotlivých skupiny 2. Ligy postupují automaticky do 1. Ligy. Pokud nebude
vítěz 2. Ligy chtít postoupit do 1. Ligy, bude osloven tým na 2. místě. Pokud nebude chtít
postoupit do 1. Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z 1. Ligy nadále
v 1. Lize (nesestupuje). V 1. Lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. 13. místo celkového
umístění)
Týmy na posledních 2. místech jednotlivých skupin II. Ligy sestupují do příslušných divizí.
Družstva 2. ligy A+B na 3, 4, 5 místě, že v roce 2024 automaticky pořádají každý po
jednom kole. Jsou povinni do 31.10.2023 informovat odbor o plánovaných termínech a
revírech jednotlivých kol.
Divize.
a) Všeobecně
Divize jsou nejnižší soutěží v ČR. Účastní se jí tříčlenná družstva v rámci jednotlivých
Územních svazů (dále jen ÚS). Je organizována ve 2 kolech, celkem tedy čtyři závody.
Přičemž jedno kolo trvá min. 3 hod – max. 5 hod.
Jednotlivé divize:
▪ ÚS Města Prahy,
▪ Severočeský ÚS,
▪ Východočeský ÚS,
▪ Středočeský ÚS,
▪ Západočeský ÚS,
▪ Jihočeský ÚS,
▪ ÚS pro Severní Moravu a Slezsko,
▪ Moravského rybářského svazu.
b) Systém pořádání
Divize se pořádá samostatně nebo jako součást náborového závodu zapsaného v TK pro
příslušný rok a pokud možno ve stejném termínu pro všechny územní svazy ČR. Je možné
uspořádat jednu soutěž několika divizí společně, avšak pouze s nárokem na jedno společné
postupové místo pro vítězné družstvo.
Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C. Losem se určuje, kdo kde chytá, podmínka
je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru. Ostatní, dle ujednání
v Závodním řádu čl. VII, odst. 5.
c) Příslušnost k divizi
Příslušnost divizního teamu pod konkrétní Územní svaz (divizi) – tj. kterou divizní soutěž
družstvo chytá, se řídí podle územní příslušnosti MO ČRS (MRS) v níž je organizován
kapitán týmu.
Vlastní-li tým MO ČRS (MRS) platí totéž.
Je-li vlastníkem fyzická či právnická osoba (např. sportovní klub), je příslušnost k divizi
podmíněna souhlasem Územního svazu, v jehož soutěži chce družstvo závodit. Stále však
platí povinnost soutěžících být organizovanými členy ČRS (MRS), platí i pro cizí státní
příslušníky.
d) Startovné
Startovné pro celý seriál divize stanovuje pořadatel. Startovné za celý seriál je splatné
najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.
e) Vyhlášení výsledků po jednotlivých kolech
Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii týmů, tři nejlepší družstva
v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru).
f) Celkové vyhlášení výsledků
Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové
vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo
obdrží 3 ks poháru).
g) Věcné ceny
Případné věcné ceny pro vítěze, dle bodu j), hradí pořadatel závodu ze startovného, popř.
sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.
h) Postup
i) Družstva na prvním a druhém místě v jednotlivých divizí ÚS ( ÚSMP, SÚS, SvÚS, ZÚS,
JÚS) jsou povinni zúčastnit se superfinále divizí, z kterého vzejdou dvě postupující
družstva do 2. Ligy sk. A. Do II. ligy postupují družstva, která v superfinále obsadila první
a druhé místo. Pokud z jakéhokoli důvodu vítězné družstvo odmítne účast v superfinále,
nahradí ho družstvo, které skončilo na třetím nebo nižším místě toho ÚS, ze kterého se
družstvo odmítlo zúčastnit superfinále. Počet postupujících družstev je závislý na počtu
sestupujících družstev z 1. ligy. Závod se započítává do celkového počtu 8 závodů viz. SŘ
IV/6. Závod se nezapočítává do celostátního žebříčku. Superfinále se týká ÚS VÚS, SMS,
MRS v případě naplnění 2. ligy sk B. Pořádání superfinále divizí bude rotovat mezi
jednotlivými ÚS.
Mistrovství ČR v LRU feeder.
a) Všeobecně
Mistrovství ČR v LRU feeder je otevřený závod jednotlivců a tříčlenných družstev. Je
organizován jako jeden závod ve dvou kolech po 5 hodinách.
b) Startovné
Startovné bude stanoveno v propozicích pořadatele.
c) Vyhlášení výsledků
Po skončení závodu proběhne vyhlášení výsledků. Tři nejlepší jednotlivci v pořadí obdrží
pohár a tři nejlepší družstva obdrží pohár (každé družstvo obdrží 3 ks pohárů). Dále
proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne. Navíc může
pořadatel rozhodnout o vyhlášení vítězů kategorie ženy, kadeti do 15 let včetně a junioři
do 18 let včetně.
d) Vítězové
Celkoví vítězové MiČR se stávají Mistrem ČR pro příslušný rok v kategorii jednotlivců
a týmů (event. ženy, kadeti do 15 let a junioři do 18 let).
e) Věcné ceny
Případné věcné ceny pro vítěze, bodu n), hradí pořadatel závodu ze startovného, popř.
sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.
Pohárové závody
a) Všeobecně
Pohárové závody jsou závody jednotlivců, popř. družstev, nutné je sektorové hodnocení
(počet závodníků v sektoru 10–21 a délka jednotlivého závodu min. 3 hodiny, max. 5
hodin, podobně jako u ostatních závodů a soutěží (podrobnosti viz propozice k závodu).
b) Startovné, vyhlášení vítězů a věcné ceny
Výše startovného, vyhlášení vítězů (jednotlivci, týmy apod.) a ceny pro vítěze jsou zcela
v režii pořadatele a musí být uvedeny v propozicích pro daný pohárový závod.

IV. Ostatní ustanovení
1. Soutěží a závodů se mohou zúčastňovat družstva či jednotliví závodníci místních
organizací, klubů či družstva nasazená a sponzorovaná jinými právnickými či fyzickými
osobami, která mohou startovat pod názvem sponzora či firmy. Zúčastnit se mohou též
hendikepovaní rybáři na základě ustanovení Závodního řádu. Sportovní odbory mohou mít
v názvu i věcné či fantazijní označení. Dle Usnesení Republikové Rady 94/16 v názvu
teamu musí být obsažen název ČRS, MRS, ÚS, MO, p.s.
2. Každý závodník, který se chce zúčastnit bodovaného závodu, uvedeného v termínovém
kalendáři v LRU feeder, se musí prokázat zaplacením registrační známky sportovce
(v hodnotě schválené pro příslušný rok a kategorii) a jejím vylepením v registračním
průkazu sportovce (bude kontrolováno při prezenci). Pro ostatní závody platí podmínky
určené pořadatelem v jednotlivých propozicích závodu. Registrační průkaz závodníka
vystavuje oddělení sportu a mládeže Rady ČRS. Výjimku tvoří náborové a dětské závody.
Každý rok je závodník povinen se zaevidovat do závodní sezony na www.rybsvaz.cz. Tato
evidence je nutná pro účast závodníků na jakémkoli závodě a je požadována z důvodu
zjištění aktuálního seznamu závodníků včetně získání souhlasu se zpracováním osobních
údajů např. pro zpracování celostátního žebříčku.
3. Nově vytvořená družstva musí nastoupit do nejnižších soutěží. MO či klub může přepustit
pozici svého družstva v soutěži jiné MO či klubu apod. na základě vzájemné dohody. Tuto
skutečnost musí písemně ohlásit vedoucí družstva SO LRU feeder a ten toto vezme na
vědomí. Případná změna názvu družstva je zcela v kompetenci vedoucího družstva, který
tuto skutečnost uvede v přihlášce do soutěže, v průběhu soutěže není možné název družstva
změnit či doplnit.
4. Náklady na vyslání družstev či jednotlivců k příslušné soutěži či závodům hradí vysílající
organizace, popř. klub atd.
5. Soupiska družstev 1. Ligy, 2. Ligy a divize je tvořena seznamem závodníků dle přihlášky.
Soupisku podepisuje osoba oprávněná za družstvo jednat (vedoucí). Jeden závodník smí
být uveden v rámci ČR na soupisce maximálně jednoho družstva v rámci jedné soutěže –
1. Ligy, 2. Ligy a Divize. Během roku není možno soupisku 1. Ligy a 2. ligy doplňovat!
Soupiska divizních družstev je otevřená. V případě úmrtí závodníka, může sekce LRU
feeder rozhodnout o doplnění soupisky na základě písemné žádosti vedoucího družstva.
Závodník může startovat jen za to družstvo (tzn. MO, klub apod.), na jehož soupisce je
uveden.
V rámci zachování regulérnosti a fair play, jsou družstva vyšších soutěží (1. liga a 2. liga)
povinna odchytat všechna kola, a to i v případě, že nejsou kompletní. Pokud družstvo
nenastoupí do závodu, bude považováno jako rozpadlé a bude vyřazeno z daného ročníku
soutěže. Po nové registraci může v dalším ročníku nastoupit do nejnižší příslušné soutěže
– divize. O výjimce z tohoto ustanovení rozhoduje odbor LRU na základě žádosti daného
družstva.
6. Závodník může absolvovat maximálně 8 ligových nebo divizních závodů. Za dodržení
zodpovídá vedoucí družstva. Tým porušivší toto pravidlo bude diskvalifikován.
Před soutěží (závodem) se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky. K soutěži
mohou být připuštěni pouze závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané SO LRU.
7. Propozice musí být zveřejněny min. 14 dnů předem na internetových stránkách oddělení
sportu a mládeže Rady ČRS, LRU feeder, popř. i na ostatních privátních internetových
stránkách.
V propozicích pro daný závod musí být uvedeno:
a) Úplný název soutěže, název pořádající organizace a kým byla pověřena.
b) Všeobecná ustanovení, tj.: datum a čas závodu, místo konání, datum uzávěrky
přihlášek a zpětnou adresu, program závodu, údaje o možnosti ubytování
a stravování, případné stanovení kategorie, startovné, jméno garanta či ředitele
závodu a hlavního rozhodčího, spojení na kontaktní osobu apod.
c) Technická ustanovení, platného závodní řádu, není-li pořadatelem určeno jinak,
podmínky účasti, tituly a ceny pro vítěze, způsob a čas podání protestu, vybavení,
rozlosování soutěže, možnost tréninku a popis cesty na místo konání závodu.
Pořadatelská organizace (pořadatel) je povinna do 14 dnů odeslat výsledkovou
listinu, aby z ní bylo patrné umístění jednotlivých závodníků na sektorech. Zároveň
musí být pro identifikaci závodníků (např. při zpracování žebříčků) uvedena MO či
klub, za kterou startuje, plné jméno závodníka a číslo registračního průkazu.
8. Prezentace sponzora daného závodu je zcela v kompetenci pořadatele.
9. Výsledkové listiny závodů zařazených do Termínového kalendáře, zasílá pořadatel
maximálně do 14 dnů na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, zpracovateli průběžného
pořadí, zpracovateli celostátního žebříčku. (kontakty viz. příloha). Bodovací tabulka a
pravidla, podle kterých se vypočítává výsledková listina. (Při shodě bodů dvou a více
závodníků je další kritérium CIPS váha, při opětovné shodě bodů i CIPS je další kritérium
počet odchytaných závodů – vítězí závodník s menším počtem odchytaných závodů, při
další shodě je poslední kritérium nejvyšší dosažená váha v libovolném závodě).
10. Termínové kalendáře závodů v LRU – feeder zpracovává sekce LRU feeder do jarního
zasedání Sekce LRU feeder běžného roku.
11. V případech, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném
termínu, je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným družstvům,
popř. jednotlivcům vhodným způsobem. Pokud se jedná o překážku organizačního
charakteru – nejméně 7 dní předem. Rovněž tak je třeba tuto změnu oznámit i garantovi
závodu, hlavnímu rozhodčímu a zástupcům SO LRU jednotlivých ÚS.

V. Statut rozhodčího LRU feeder
1. Základní ustanovení
2. Funkci rozhodčího smí vykonávat osoba starší 18 let po splnění daných podmínek.
Přítomnost rozhodčího je nezbytná při všech závodech dle termínového kalendáře LRU
feeder.
3. Rozhodčí spadají přímo pod jednotlivé Územní zástupce. Noví zájemci o funkci
rozhodčích kontaktují svého zástupce, který je patřičně proškolí ze znalostí Závodního
a Soutěžního řádu a po úspěšném absolvování testu, budou rozhodčí doplněni do seznamu
rozhodčích. (Rada ČRS oddělení sportu a mládeže).
4. Hlavní rozhodčí nesmí nastoupit jako soutěžící.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Pro všechny bodované závody musí být vždy vybrán hlavní rozhodčí ze seznamu
rozhodčích, není možné, by rozhodčího dělala osoba, která není na seznamu rozhodčích.
2. Pro porušení Soutěžního řádu lze podat protest. Námitky se podávají písemně a podává je
vedoucí či trenér družstva na adresu LRU feeder. Právo podat protest má i samotný
závodník.
3. O protestech proti nedodržení či porušení Závodního řádu rozhoduje na místě JURY. Proti
jejímu rozhodnutí není odvolání s výjimkou diskvalifikace družstva či jednotlivce, kdy
odvolacím orgánem je LRU feeder.
4. Související předpisy soutěžního řádu jsou: platný Závodní řád pro LRU Feeder, Bodovací
tabulka.
5. Při všech závodech je závodník povinen mít u sebe státní rybářský lístek a povolenku pro
příslušný revír. Možnost prodeje povolenek zajišťuje, pokud závodník nemá zakoupenou
povolenku pro příslušný revír nebo celosvazovou, popř. celorepublikovou, pořadatel
a o této skutečnosti informuje v propozicích.
6. Pokud se závodník či družstvo nezúčastní některého z kol bodovaného závodu bez řádného
důvodu a včasné omluvy, kde je přihlášen/o, bere se toto jako poškození všech ostatních
účastníků soutěže a jednotlivec/družstvo bude potrestán/o dvouletou diskvalifikací ze
všech bodovaných závodů.
Schváleno: LRU feeder, dne 25.2.2025

BODOVACÍ TABULKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časové schéma pro organizaci jednotlivých kol soutěží a závodů v LRU – feeder
Časový program (I. liga, II. liga, MiČR, popř. dvoudenní pohárové závody)
Pátek (varianta příjezdu družstev v pátek)
▪ Je vyhrazen pro tréninky (trénink na závodním úseku v den závodu – např. v sobotu
ráno – není přípustný)
12.00 – 19.00 – trénink
▪ Tento krok není pro pořadatele povinný, všechna družstva nemusí využívat
možnost tréninku a pátečního ubytování. SO LRU feeder naopak doporučuje, aby
pořadatelé časový program upravili tak, aby byl příjezd družstev umožněn až na
sobotu ráno, a aby byl začátek prvního závodu posunut na 13,00 hodin.
Sobota
08:00 – 09:00 Sraz, prezentace
09:00 – 09:30 Oficiální zahájení závodů
09:30 – 10:00 Losování
10:00 – 10:30 Přesun k sektorům
10:30 – 12:00 1. signál – začátek přípravy
10:30 – 12:00 Příprava
10:45 2.signál – kontrola krmení
11:50 3.signál – krmení
12:00 4. signál – začátek 1. kola závodu
16:55 5. signál – 5 min. do konce kola
17:00 6. signál – konec 1. kola, vážení
17:00 vážení 1. kola závodu
Neděle
07:00 – 08:00 Sraz na závodním úseku
08:00 – 08:30 Losování
08:30 – 09:00 Přesun k sektorům
09:00 1.signál – začátek přípravy
09:00 – 10:30 Příprava
9:15 2.signál kontrola krmení
10:20 3.signál – krmení
10:30 4. signál – začátek 2.kola závodu
15:25 5. signál – 5 min. do konce kola
15:30 6. signál – konec 2. kola
15:30 – 16:30 Vážení
16:00 Vyhlášení výsledků, předání cen

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *