Závodní řád V LOVU RYB UDICÍ – DISCIPLÍNA FEEDER – 2024

SPORTOVNÍ ODBOR LOVU RYB UDICÍ ČR

Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3, fax 274 811 754

e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz

www. rybsvaz.cz

 

 

Závodní řád

V LOVU RYB UDICÍ – DISCIPLÍNA FEEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

platný od 1.3.2024

 

Změny schváleny na zasedání SO LRU – feeder dne 10.2.2024

Závodní řád F.I.P.S. e.d. upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v ČR v lovu ryb udicí – feeder. Platný pro soutěže a závody zajišťované LRU při Radě ČRS a příslušnými územními svazy a odbory.

                                                                                                                                         I.            Základní ustanovení

 1. Každý účastník závodů v LRU feeder, je povinen dodržovat platné Stanovy ČRS, a zvláště ustanovení §4, odst. 2., písm. f. Při porušení tohoto ustanovení si pořadatelé vyhrazují právo neumožnit start na závodech pořádaných v rámci LRU feeder.
 2. Každý účastník je povinen dodržovat pravidla Závodního řádu a propozice, se kterými je povinen se seznámit, a toto potvrzuje přihlášením se na závod a zaplacením startovného.

                                                                                                                                                  II.            Závodní úsek

 1. Závody a soutěže jsou pořádány na tekoucích vodách – potocích, řekách, kanálech nebo stojatých vodách – jezerech a rybnících. Musí být možné chytat po celé délce úseku vhodného pro rybolov. Po každé straně úseku musí být hloubka, pokud možno, stejná. Pokud je do TK (termínového kalendáře) zařazen nový závodní úsek nebo úsek, na kterém se více než 3 po sobě jdoucí roky nepořádal závod dané kategorie (1. Liga, 2. Liga. MiČR apod.), musí být tento závodní úsek předem zkontrolován pověřeným členem odboru.

O způsobilosti či nezpůsobilosti trati rozhoduje JURY ve složení: garant závodu, hlavní pořadatel a hlavní rozhodčí, popř. jejich zástupci.

 1. Vybraný závodní úsek má probíhat v rovné přímce, aby všichni závodníci měli stejné podmínky pro lov. Závodní úsek musí umožňovat umístění závodníků tak, aby řada závodníků nebyla přerušena elektrickým vedením, mostem a podobnými překážkami. V případě, že není možné vytyčit trať bez přerušení, musí přerušení být pouze mezi celými sektory (tzv. dělená trať). Trať musí být vytyčena tak, aby její vytyčení nevystavovalo ani závodníky, ani případné diváky, jakémukoliv nebezpečí.
 2. Závodní trať je rozdělena na sektory A, B, C, D atd. a dále podle počtu přihlášených tak, aby sektor obsahoval, pokud možno min. 10 a 21 závodníků. V soutěži 1. ligy, 2 ligy a divize rozdělí pouze na sektory A, B, C. Po 14 závodnících v 1. lize, sektory A, B, C, po max. 14. závodnících v 2. lize, sektory A, B, C podle počtu přihlášených závodníků v dané divizi. Přidělení sektorů závodníkům se určuje losem. (viz. čl. VII)
 3. Na tekoucích vodách – potocích, řekách a kanálech je sektor A1 umístěn dole po proudu. Na stojatých vodách – jezerech a rybnících je číslo úseku A1 situováno vždy nalevo z pohledu na vodní plochu a vytyčení sektorů se provádí zleva doprava.
 4. Vzdálenost mezi jednotlivými soutěžícími (šířka vymezeného úseku pro závodníka) během závodu musí být minimálně 10 metrů. Každý úsek závodníka musí být ohraničen nalevo a napravo. Délka jednotlivých úseků musí být zároveň stejná po celé délce závodní trati.
 5. Závodní úsek musí být oddělen od diváků v odpovídající vzdálenosti od břehu. Do ohraničeného úseku závodníka smí, kromě hlavního rozhodčího, vstoupit i sektoroví rozhodčí, ti musí mít viditelné označení stanovující tuto funkci. Dále do sektoru mohou vstoupit označení a předem zaregistrovaní trenéři (viz. čl. XII, odst. 8), kteří můžou pouze radit. Není jim dovoleno vstoupit do úseku závodníka, který není členem jeho družstva. Nikdo z výše uvedených nemá povoleno, jakkoliv závodníkovi pomoci či mu cokoliv přinášet nebo odnášet ze sektoru. V jednu chvíli smí být u závodníka pouze jeden označený trenér.

Rozhodčí, případně členové JURY, smějí vstoupit do závodního úseku a posuzovat přestupek, kontrolovat zacházení s rybou, množství krmení a živých nástrah, musejí se však chovat tiše a ohleduplně. Fotograf smí vstoupit do závodního úseku závodníka pouze s jeho souhlasem, souhlasem rozhodčího a souhlasem sousedních závodníků.

 1. Za připravenost tratě, tj. její řádné vyznačení, zodpovídá ředitel závodu.

                                                                                                                                   III.            Vybavení závodníka

 1. Povinná výbava každého závodníka: podběrák, vezírek a vyprošťovač háčků.
 2. Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový, winklepickerový, pickerový, s výměnou špičkou, opatřený očky o max. délce 450 cm a osazený navijákem s vlascem či pletenou šňůrou. Prut musí být při lovu umístěn minimálně v jednom držáku (vidličce, stojánku). Každý závodník si může ve svém závodním úseku rozestavět libovolné množství prutů, ale může chytat vždy jen na jeden (smí je střídat). Souběžný lov a krmení druhým prutem jsou zakázány. Rezervní pruty musí mít prázdné háčky i krmítka
 3. Udice je povolena pouze s jedním návazcem s jednoháčkem a potápivým krmítkem o minimální hmotnosti 10 g. Montáž musí být průběžná, bez zarážek nebo uzlíků nad krmítkem, mimo napojení na šokový návazec v min. délce 1m. Minimální délka návazce musí být 50cm v napnutém stavu od spodní strany krmítka, po maximálně 2m od háčku k bodu kde je návazec upevněn ke kmenovému vlasci. (délku návazce může zkrátit v propozicích pořadatel). Udice nesmí obsahovat splávky, plovátka, polystyrén a podobné plovoucí části, ani žádnou další zátěž mimo krmítko.
 4. Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění i v závodě, a to pouze košíkem o max. rozměru 5×7 cm. a min rozměru 1,5×1,5 cm. Košík smí být plněn pouze pěchováním, nikoli namačkáním. Je zakázáno použít METHOD FEEDER a jemu podobná namačkávací krmítka a olova. Při hrubém krmení sestava nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem. Je rovněž zakázáno zakrmovat jiným než feederovým, winklepickerovým nebo pickerovým prutem s výměnou špičkou. (viz. čl. III, odst. 2)
 5. Jsou zakázány jakékoliv signalizátory záběru (splávky, čihátka, elektronické hlásiče, též ruka závodníka) upevněné na vlasci nebo mimo něj. K signalizaci záběru slouží výhradně feederová špička prutu. Terčíky jsou povoleny.
 6. Je zakázáno si měřit hloubku a mapovat dno echolotem, sonarem nebo prutem se splávkem apod. Mapování dna a měření hloubky je povoleno pouze olovem nebo krmítkem a smí se provádět pouze v přípravě před závodem, a to jen ve svém úseku závodníka. Během vlastního závodu je měření hloubky zakázáno. Označení krmného místa bójkou apod. je zakázáno. Při přípravě a závodě je zakázáno použít k jakémukoli účelu veškerou elektroniku, RC modely apod.
 7. Úlovky se uchovávají ve vezírku (saku) s malými očky. Vezírek musí mít minimální průměr 40 cm a minimální délku 4 m, musí ležet během závodu, pokud možno celou svou délkou ve vodě. Není dovolen žádný jiný prostředek pro uchovávání ryb. Každý závodník musí mít svůj vlastní vezírek. Je zakázáno vkládat do vezírku kámen nebo jinou zátěž, tato může být připevněna pouze vně vezírku.

V soutěžích 1.a 2. ligy, GP a MiČR jsou povinné 2 ks vezírku, které musí závodník použít. Neplatí pro KP, divize, pohárové a náborové závody.

Od roku 2023 je zakázáno použití jakékoli pevné montáže. Je povolena pouze průběžná montáž

 

                                                                                                                                    IV.            Návnady a nástrahy

 1. Celkové množství návnad na jedno kolo je max. 15 l. Návnady musí být ve stavu připraveném k použití, tzn. vlhké, přesáté. Pokud má závodník více druhů krmiv, měří se tímto způsobem každý druh zvlášť a množství se sčítá. Do celkového množství návnad se započítává i hlína, štěrk, kukuřičná zrna, pšenice, konopné semeno a dalších aditiva a posilovače. Do celkového množství se nezapočítává lepidlo na červy. Vlhčení krmení v průběhu závodu je povoleno. Krmení při kontrole musí mít volnou strukturu – napěchování a stlačování krmení není povoleno. Z neživých nástrah je povolena kukuřice, plovoucí neživé nástrahy  jsou zakázané.
 2. Hlína a štěrk (na lepení červů) se předkládají v cejchovaných nádobách, nebo v samostatném kýblu s množstevní stupnicí, aby se zamezilo spekulacím o jejich přesném množství, tedy vysypané z obalu. Kukuřičná zrna a ostatní artikl mohou zůstat v originálním balení (plechovka, sáček, sklenička). Tekuté i sypké posilovače lze ponechat v originálním balení, jehož objem se však započítává do celkově povoleného množství.

Požití pelet v krmení je zakázáno.

 1. Krmivo a návnady musí být přirozeného původu, složené z přírodních substancí a nesmějí škodit fauně, floře a podvodnímu prostředí. Nejsou povolena žádná umělá vlákna.
 2. Oficiální cejchované nádobky ( FIPS-ed) předložené ke kontrole nesmí mít pomocně mechanicky či jinak zabezpečena víčka proti otevření (např. přelepením páskou, gumičkou, lepenkou apod.) Po kontrole krmení je zakázáno použití mechanických míchacích prostředků a sít.
 3. Z živých nástrah jsou povoleni červi, kukly, larvy, žížaly a patentky. Max. povolené množství živých nástrah je 2,5l na jedno kolo. Max. množství malé patentky je 0,5 l na jedno kolo závodu z celkového povoleného množství živých nástrah.

Max. množství žížal je 0,5 l na jedno kolo závodu z celkového povoleného množství živých nástrah, žížaly nesmí být při kontrole nasekané. Velká patentka musí být předložena pouze v oficiální FIPS odměrné nádobě 1/8  nad rámec povoleného množství živých nástrah. Celkové množství povolených živých nástrah může omezit pořadatel v propozicích, avšak nesmí žádný druh zakázat.

 1. Každý závodník musí veškeré nástrahy a návnady připravit ke kontrole před čáru označující horní část sektoru, pokud pořadatel neurčí jinak.
 2. Během přípravy, nejdříve po signálu kontrola krmení a nejpozději 30 minut před zahájením závodu, mohou rozhodčí zkontrolovat množství krmení, návnad a živých nástrah. Závodník musí být přítomen při kontrole krmení. Celkové množství všech návnad a nástrah se měří cejchovanou nádobou, a to přesypáním. Pokud závodník předloží ke kontrole živé návnady a nástrahy v oficiálních cejchovaných nádobkách, bude množství uznáno kontrolou jako platné. V závodech Divize, Krajských přeborů, 1. ligy, 2. ligy, GP a MiČR jsou oficiální cejchované nádoby povinné. Množství krmení se měří přesypáním, nikoliv umačkáním nebo sešlapáním. (viz čl. IV, odst. 1)
 3. Po kontrole návnad a nástrah
  1. musí závodník okamžitě přesunout zkontrolované krmení a živou zpoza čáry do svého sektoru,
  2. je zakázáno závodníkům přijímat další nové návnady a nástrahy. (viz. čl. XI, odst. 5).
 4. Používání umělých nástrah, kovových nástrah, mušek, živých nebo mrtvých ryb, jejich částí a jiker je zakázáno.
 5. Nástrahy musí být na háčku napíchnuty, ne jinak připevněny.

                                                                                                                                                             V.            Signály

 1. Musí být předem domluvené a oznámené při nástupu, např. troubení, výstřel apod. Akustický signál oznamující různé fáze závodu musí být krátký, ve všech případech platí začátek signálu.
 2. První signál – zahajuje přípravu.

Po příchodu na své místo nesmí závodník před prvním signálem vstupovat do vymezeného úseku pro závodníka, ani mimo sektor připravovat náčiní, rozložit pruty, sedačku, stoleček apod. Návnady a nástrahy se mohou připravovat mimo závodní sektor. Po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku a začít s přípravou. Teprve po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Pořadatel může podle potřeby prodloužit nebo zkrátit přípravu max. o 30 minut.

Při přípravě a v závodě není povolena jakákoliv cizí pomoc závodníkovi. Výjimku tvoří hendikepovaní závodníci a junioři do 10 let, kde je způsob pomoci předem domluvený s pořadatelem a je o tom sepsán protokol.

 1. Druhý signál – začátek kontroly krmení, následuje nejdříve 30 min po prvním signálu. Od tohoto okamžiku nesmí závodník opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví, léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Závodník smí po tomto signálu opustit sektor pouze z hygienických důvodů. Opuštění sektoru musí oznámit sousedním závodníkům. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky. (viz čl. XI, odst. 1)
 2. Třetí signál – hrubé krmení. Hrubé krmení se provádí pouze povoleným náčiním. (viz. čl. III, odst. 4)
 3. Čtvrtý signál – stanovuje start závodu.
 4. Pátý signál – je výstražným znamením a závodníkům oznamuje, že do konce závodu (jeho kola) zbývá jen 5 min.
 5. Šestý signál – ohlašuje konec závodu. Po tomto signálu se nezapočítávají žádné další úlovky mimo ty, které byly vytaženy současně se zazněním signálu, ovšem pokud byla ryba zcela zjevně vytažena z vody. ( Toto pravidlo platí i pro bod 8).
 6. 3x opakovaný signál – signál informuje o předčasném ukončení závodu či přerušení závodu na základě vyšší moci (např. bouřka, nepříznivé povětrností podmínky apod.) Znovuzahájení, resp. pokračování závodu signalizuje rozhodčí opětovným 3x opakovaným signálem.

                                                                                                                                          VI.            Zahájení závodu

 1. Hlavní organizátor závodu svolá poradu zástupců týmů nebo závodníky (u závodů jednotlivců) v dostatečném časovém předstihu před prvním signálem. (viz. čl. V, odst. 2)
 2. Organizátor provede:
  1. prezenci týmů nebo jednotlivců,
  2. představení garanta závodu a rozhodčích,
  3. seznámení s organizačními záležitostmi, případně změnami,
  4. volbu jury (viz. čl. X, odst.1),
  5. losování (viz. čl. VII).

                                                                                                                                                    VII.            Losování

 1. Losování musí být přítomni zástupci týmů a hlavní rozhodčí. Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora a hlavního rozhodčího. Za nepřítomného závodníka losuje jeho zástupce nebo rozhodčí.
 2. Losuje se podle prezenční listiny pořadatele (dále také startovní listiny). Druhé kolo závodu se losuje v obráceném pořadí, než tomu bylo v prvním kole.
 3. Losování v soutěži 1.a 2. Ligy probíhá pomocí losovací tabulky. Losovací tabulka vždy bude zpracována předem na konkrétní revír a zveřejněná v propozicích. Zpracovatel tabulky je Josef Konopásek.
 4. Losování ostatních soutěží probíhá za pomocí losovacího zařízení, které obsahuje
  1. První krok – 1 koš na rozlosování sektorů, kde každý člen družstva si sám nebo za pomoci pověřené osoby vylosuje sektor.
  2. Druhý krok -3 koše, které obsahují jednotlivá místa v sektoru. Každý soutěžící si sám nebo za pomoci pověřené osoby vylosuje místo v sektoru.
 5. Podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru a zároveň nesmí sedět vedle sebe. Může nastat situace, že dva závodníci z jednoho družstva vylosují sousední úseky. Příklad: B poslední a C1, nebo A poslední a B1, ale každý v jiném sektoru. V tomto případě se družstvo přelosuje. Pokud to již z technických důvodů není možné družstvo přelosovat, tj. že se tato skutečnost stane až s vylosováním posledního umístění, závodník na B1, resp. C1 se prohodí s B2, resp. C2. To znamená, že když si závodníci družstva XY jako poslední z celého pelotonu vylosují místa A10, B1 a C3, závodník, který si vylosoval místo B1 se posune na B2 a závodník z B2 se přesune na B1 apod. Nebude se tak muset losování opakovat.
 6. Musí být také zachováno pravidlo pro losování zvýhodněných míst. Zvýhodněná místa (tzv. forhonty) jsou A1 a C14, resp. krajní sektor a v něm poslední místo. V případě dělené tratě platí zvýhodněná místa pro každá krajní místa, která tím vzniknou. Pravidlem je, že každý jednotlivec může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v závodě a zároveň, že každé družstvo může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v sérii závodů. Až v případě, že všichni této výhody využijí, vzniká možnost vylosovat opět krajní místo. Organizátor závodu je povinen dodržování tohoto pravidla zajistit a uzpůsobit tomuto losování.

Jako první přichází na řadu losování těch družstev, která již měla v probíhající sezóně vylosována zvýhodněná místa. Před započetím losování nesmí koše druhého kroku zvýhodněná místa obsahovat. Teprve po ukončení losování všech družstev, která již zvýhodněná místa měla, se do losování tato místa vrátí a pokračuje se v pořadí dle startovní listiny.

 1. Každý závodník je povinen si zkontrolovat vylosované číslo svého sektoru a úseku. V případě, že dojde k záměně místa, nese si za toto plnou odpovědnost sám závodník.

(viz. čl. XI, odst. 3.)

 1. Losování musí být ukončeno minimálně 30 minut před zahájením přípravy.
 2. Rozhodčí po losování mohou vylosovat tajně závodníka, nebo závodníky, kteří jsou během přípravy zkontrolováni, včetně celého přiděleného úseku, nádob, tašek apod. Uvedená kontrola musí proběhnout, dle článku IV, odst. 7. Pokud je u něj nalezeno větší množství návnad či nástrah, bude postupováno dle čl. XI, odst. 8.

                                                                                                                                        VIII.            Vážení úlovků

 1. Ryby se váží, nepočítají se. Vážení provádí skupina ve složení organizátor, rozhodčí nebo jím pověřená osoba znalá a poučená o čl. VIII a ovládání vážících pomůcek. Jedna osoba váží (obsluhuje váhu), druhá zapisuje hmotnost do oficiálního formuláře (dále také bodovací lístek) a případně další provádí pomocné úkony.
 2. Úlovky v každém jednom sektoru se váží jednou stejnou váhou, tj. stejným typem od jednoho výrobce. Je doporučeno mít váhu náhradní pro případ poruchy. Váha musí být opatřena funkcí „tare“, pomocí které je každému závodníkovi odečtena hmotnost vážícího saku. Minimální přesnost zobrazení váhy je na 20 g, nejlépe však na 1 až 2 gramy. Každý jeden sektor musí být zároveň vážen stejným vážícím sakem, který musí být opatřen otvory, kterými může odtéct přebytečná voda. Vážící jsou povinni použít při vážení váhu zavěšenou na trojnožce, případně na vodorovné kovové tyčce tak, abys se nádoba (sak) neopírala o žádnou z podpěr.
 3. Vezírek musí zůstat ve vodě, teprve po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny ve vezírku k váze a co nejšetrněji přesypány do vážícího saku a následně zváženy. Při vážení je pořadatel povinen použít vážící podložku.
 4. Váha se hodnotí 1 g = 1 bod. Uhynulé ryby se nepočítají.

Jestliže je úlovek složen z velmi malých ryb, které nelze zvážit (na stupnici se ukazuje nula), je závodník hodnocen podle počtu chycených ryb (tento počet se zapíše do zápisu o vážení) a v pořadí je za závodníky, kteří byli hodnoceni na základě navážené hmotnosti jimi chycených ryb.

Výsledek je oficiálně zapsán do bodovacího lístku, a to v gramech. Bodovací lístek se zaznamenanými hmotnostmi závodník podepisuje. Po zvážení a nejdříve po podpisu zaznamenané hmotnosti závodníkem jsou ryby na pokyn vážícího opatrně a neprodleně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak). (viz. čl. XI, odst. 3).

 1. Závodník musí být při vážení přítomen, aby si mohl kontrolovat hmotnost svých úlovků. (viz. čl. XI, odst. 3) Je odpovědný za to, že je jeho úlovek správně zaznamenán. V případě nesouhlasu s naváženou hmotností má závodník právo požádat o převážení úlovku. Toto vážení je ale s ohledem na šetrné zacházení s rybou bez ohledu na výsledek považováno za konečné a platné a závodník jej musí stvrdit svým podpisem v bodovacím lístku. Mezi řádným a kontrolním vážením se ryby uchovávají ve vezírku, který závodník ale nesmí znovu namáčet do vody. Pokud by tak učinil, jsou ryby považovány za puštěné a platí výsledek prvního vážení. Toto neplatí v případě poruchy váhy, kdy závodník může na pokyn vážícího ryby ve vezíru opět namočit. Po podepsání této listiny závodníkem se žádné stížnosti ohledně hmotnosti ryb nepřijímají.
 2. V případě přerušení či předčasného ukončení závodu proběhne průběžné vážení úlovků. Platí pro celé startovní pole. V případě přerušení se po zvážení závod znovu zahájí.

                                                                                                                                              IX.            Určení pořadí

 1. Pořadí týmu
  1. První kolo

Pořadí týmu určuje součet umístění získaných v sektorech závodníky jednoho družstva

Pokud bude v sektoru zjištěna stejná hmotnost, příslušní závodníci získají počet bodů rovnající se průměru z míst, která obsadili.

Příklad 1: dva závodníci se shodně umístí na 5. místě, zapíší si tedy (5+6)/2 = 5,5 bodu.

Příklad 2: tři závodníci se shodně umístí na 8. místě, zapíší si tedy (8+9+10)/3 = 9 bodů.

Družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první

Závodníci bez úlovku obdrží počet bodů rovnající se průměru příslušných neobsazených umístění v rámci sektoru

Příklad 1: Z 24 závodníků 12 získá umístění na prvních 12 místech s body od 1 do 12. Dalších 12 bude bez úlovku, tj. získá (13+24)/2 = 18,5 bodu.

Příklad 2: Z 29 závodníků se 5 umístí na 1. až 5. místě a dalších 24 závodníků bez úlovku obdrží (6+29)/2 = 17,5 bodu.

Příklad 3: Z 29 závodníků se 26 umístí a 3 závodníci bez úlovku získají (27+29)/2 = 28 bodů.

Jestliže se v sektoru vyskytne jen jeden závodník bez úlovku, získává počet bodů rovnající se poslednímu místu (příklad: z 29 závodníků se 28 umístí a závodník bez úlovku získá 29 bodů).

 1. Druhé kolo

Způsob hodnocení je stejný jako v prvním kole.

 1. Celkové hodnocení se vypočítá jako součet umístění získaných v prvních dvou kolech závodu.

Družstvo s nejmenším počtem bodů se umístí jako první atd.

Při rovnosti bodů je rozhodující nejvyšší celková hmotnost získaná závodníky družstva ve dvou kolech.

Při rovnosti hmotnosti po dvou kolech je rozhodující nejvyšší individuálně dosažená hmotnost atd.

 1. Pořadí jednotlivce je součet umístění získaných v obou kolech.

Závodník s nejnižším počtem bodů se stává vítězem.

Při shodě počtu bodů u dvou nebo více závodníků se sečtou hmotnosti získané v obou kolech každým závodníkem. Vítězem se stává závodník s nejvyšší hmotností úlovku.

Pokud dojde ke shodě hmotnosti, vítězem se stává závodník, který dosáhl nejvyšší hmotnosti v jednom kole.

Pokud shody přetrvávají, sčítají se čísla losů obou kol. Vítězí vyšší počet.

Závodníci, účastnící se jen jednoho kola, se umístí na konci podle získaného pořadí.

                                                                                                                                                              X.            JURY

 1. Před závodem bude ustanovena JURY, která šetří a řeší případné stížnosti a uděluje případné sankce a diskvalifikace, dle Závodního řádu. V JURY by měl být hlavní rozhodčí, ředitel závodu nebo garant závodu a další tři určení závodníci, avšak vždy lichý počet. Členové JURY nesmí být ze stejného družstva. Zároveň je zvolen náhradní člen JURY pro případ, kdy nastane situace, že jeden z řádných členů JURY je zároveň podavatelem nebo předmětem protestu nebo týmovým kolegou závodníka, jenž protest podává nebo je předmětem protestu. V takovém případě je v JURY vyměněn za náhradního člena, aby nedošlo ke střetu zájmů.
 2. Stížnosti (kromě těch, které se týkají umístění závodníků) je třeba předat JURY nejpozději do 15 minut po ukončení vážení. Stížnost může být podána ústně, ale následně je třeba ji písemně potvrdit. Stížnosti týkající se umístění závodníků musí být podány nejpozději do 15 minut po vyhlášení oficiálních výsledků. Písemné stížnosti adresované JURY musí být podány současně se zálohou 1.000 Kč. Pokud JURY shledá stížnost za neoprávněnou, záloha přejde na účet organizátora závodu.
 3. O diskvalifikaci závodníka rozhoduje JURY, ustanovená dle čl. X, odst.1. Rozhodnutí provádí JURY většinovým hlasováním na místě. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas hlavní rozhodčí závodu.
 4. Hlavní rozhodčí a vedoucí organizátoři závodů se musí řídit Soutěžním a Závodním řádem a být s ním seznámeni. Musí mít k dispozici Závodní a Soutěžní řád k nahlédnutí.
 5. Pro porušení Soutěžního nebo Závodního řádu lze podat protest či námitku. Protesty se podávají písemně a podává je závodník, vedoucí či trenér družstva. Protesty proti porušení Závodního a Soutěžního řádu se podávají podle ustanovení tohoto řádu, avšak maximálně do doby vyhlášení výsledků, aby je JURY mohla vyřešit na místě. Proti chybám ve výsledkové listině lze podat písemný protest do 2 dnů po obdržení výsledků.
 6. Proti rozhodnutí JURY ve věci nedodržení či porušení Závodního řádu není odvolání s výjimkou diskvalifikace družstva či jednotlivce, kdy odvolacím orgánem je LRU feeder.

                                                                                                                                                          XI.            Sankce

 1. Napomenutí se uděluje za následující porušení Závodního řádu: čl. III, odst.1-7, čl. IV, odst. 10, čl. V, odst. 2, 3, čl. VIII, odst. 3, čl. XII, odst. 3, 5, 9. Napomenutí uděluje rozhodčí a tuto skutečnost zaznamená do startovní listiny.
 2. Penalizace přičtením +1 bodu k celkovému umístění závodníka v sektoru se uděluje při nenastoupení do závodu za předpokladu, že se závodník či družstvo předem omluví pořadateli nebo hl. rozhodčímu a dále při porušení čl. IV, odst. 7.
 3. Penalizace přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru + 5 bodů se uděluje při porušení Závodního řádu: čl. IV, odst. 1-6, čl. V, odst. 4, 5, čl. VII, odst. 7, čl. VIII, odst. 4, 5, anebo pokud bylo závodníkovi již v závodě nebo seriálu závodů uděleno druhé napomenutí.
 4. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení Závodního a Soutěžního řádu, které nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.
 5. Závodník bude diskvalifikován za zvláště hrubé zacházení s rybou, hrubé nesportovní chování, úmyslné usmrcení ryby, slovní nebo fyzické napadení jiného závodníka nebo činovníka závodu, podvod nebo pokus o podvod, porušení Závodního řádu: čl. IV, odst. 8, 9. Diskvalifikovaný závodník obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných závodníků v sektoru + 5 trestných bodů, ale je povinen v duchu „fair-play“ závod dokončit.
 6. V případě uznání protestu na neregulérnost trati, závod v rámci fair-play proběhne bez náhrady, ale výsledky se nebudou započítávat do hodnocení soutěže a celostátního žebříčku.
 7. Při zanechání nepořádku (odpadků) sáčků, plechovek, a jiných na místě pro závodníka po skončení jednotlivých kol následuje penalizace, viz čl. XI, odst. 1.
 8. Při zjištění porušení čl. IV, odst. 1, 5 v rámci kontroly krmení (viz. čl. IV, odst. 7) se odebírá bez náhrady eventuální nadbytečné množství návnad a nástrah, a pokud tento nadbytek přesahuje 10% povolené výše, uděluje se provinivšímu závodníkovi penalizace + 5 bodů přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru.
 9. Vloží-li závodník do vezírku rybu ulovenou jiným způsobem než na vlastní háček (viz. čl. XII, odst. 6), bude mu při vážení odečtena hmotnost největší ulovené ryby a tento odečet bude zaznamenán v bodovém lístku.

                                                                                                                                   XII.            Ostatní ustanovení

 1. Závody se konají v jednom nebo ve dvou kolech, po max. pěti hodinách. V případě přerušení, díky vyšší moci (bouřka apod.), bude kolo uznáno za platné, pokud bude trvat nejméně 2 hodiny. O přerušení závodu rozhoduje hlavní rozhodčí předem dohodným signálem (viz. čl. V, odst. 8).
 2. Po dobu závodu nesmí závodník vstupovat do vody, pokud pořadatel neurčí jinak. Smí do ní vstoupit pouze v přípravném čase, pokud to vyžaduje úprava stanoviště, umístnění vezírku, nebo nabrání vody. Do vody vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 3. S ulovenou rybou je každý povinen zacházet šetrně a ohleduplně, pokud není ryba zbavena háčku a uložena ve vezírku, nesmí závodník nahodit druhý prut.
 4. Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě, než v tlamě se počítá jako platný úlovek.
 5. Je zakázáno lovit ryby v sousedově závodním úseku. Pokud zaseknutá ryba vjede při zdolávání do sousedova sektoru je platná – nesmí však kontaktovat soupeřovu udici zamotáním, ani ho nesmí omezit v rybolovu. Pokud je soupeřova udice zamotána, ryba se nepočítá, ale okamžitě pouští. (viz čl. XI, odst. 1). V ostatních případech o ponechání ryby rozhoduje rozhodčí na základě okamžitého protestu poškozeného závodníka.
 6. Ryba chycená jiným způsobem než na závodníkův háček (např. zdolaná zachycením utržené sestavy nebo chycená přímo do podběráku) se nepočítá jako platný úlovek a musí být neprodleně vrácena vodě. V případě porušení tohoto pravidla bude postupováno dle čl. XI, odst. 9.
 7. Pořadatel je povinen zajistit dostačený počet rozhodčích, je doporučeno: jeden hlavní rozhodčí a pro každý sektor – sektorový rozhodčí.
 8. Všichni rozhodčí a trenéři (manažeři) musí mít označení se stanovenou funkcí. Toto označení si musí vyzvednout u pořadatele při prezenci a po celou dobu závodu viditelně nosit.
 9. Pokud je povolen pořadatelem páteční trénink na závodním úseku, informuje o tom v propozicích. Veškeré ulovené ryby při tréninku se musí ihned nepoškozené vrátit vodě. Po ukončení oficiálního tréninku dle propozic je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán.

                                                                                                                           XIII.            Závěrečná ustanovení

 1. Každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Rovněž musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu.
 2. Závodník je povinen zúčastnit se vyhlášení výsledků. Závodníkovi, který se bez omluvy pořadateli nezúčastní slavnostního vyhlášení výsledků konaného dle propozic k závodu, bude uděleno napomenutí, které se počítá do dalšího závodu.
Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *