SOUTĚŽNÍ ŘÁD V LOVU RYB UDICÍ NA FEEDER

SPORTOVNÍ ODBOR LOVU RYB UDICÍ ČR

Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3, fax 274 811 754

E-mail: zemankova@rybsvaz.cz

www. rybsvaz.cz

 

Změny schváleny na zasedání SO LRU – plavaná dne 15.2.2020

_______________________________________________________________________________

 1. Soutěžní řád pro lov ryb udicí – feeder je souhrn ustanovení, kterými se upravuje

pořádání soutěží a závodů ve sportovní disciplíně lovu ryb udicí – feeder (dále jen LRU

feeder).

 

 1. Soutěže a závody v LRU feeder v ČR se konají podle tohoto soutěžního řádu.

 

 1. Změny a doplňky soutěžního řádu provádí Sportovní odbor LRU plavané – sekce

feeder (dále jen sekce LRU feeder). Návrhy na změny a doplňky soutěžního řádu je nutno

předložit písemně s popisem důvodů nejpozději 14 dnů před zasedáním sekce.

 

 1. 4. Soutěže a závody v LRU feeder se pořádají podle Závodního řádu a propozic pro daný

závod. Max. výše startovného pro bodované závody je stanovená 1000Kč na závodníka a závod.

( MiČR, GP Čech, GP Moravy)

 

 1. 5. Rozdělení soutěží a závodů:

– 1. Liga

– 2. Liga

– Divize

– Mistrovství ČR

– Pohárové závody

– Mezinárodní a mezistátní mistrovské.

– Náborové závody

(jedná se o tradiční závody podle místních podmínek, nemusí být pořádány podle Závodního řádu).

 

 1. Popis soutěží

 

 1. Liga

 

 1. Všeobecně
 2. liga je nejvyšší soutěží v ČR, účastní se jí 14 tříčlenných družstev, je organizována ve čtyřech kolech, celkem tedy osm závodů. Přičemž jedno kolo trvá 5 hodin.

 

 1. Startovné

Startovné pro celý seriál 1. ligy (8 závodů), je stanoveno pro přihlášené družstvo ve výši 4000,-Kč. Startovné za celý seriál je splatné najednou (tj. 4000,- Kč).

Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.

 

 1. Vyhlášení výsledků po jednotlivých kolech

Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.

 

 1. Celkové vyhlášení výsledků

Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár).

 

 1. Věcné ceny

Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.

 1. Vítězové

Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 1. Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii družstev, vítěz v kategorii jednotlivců – se stává Mistrem 1. Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii jednotlivců.

 

 1. Sestup

Družstva na posledních dvou místech z celkové výsledkové tabulky 1. ligy sestupují automaticky do příslušné skupiny 2. Ligy.

Pokud nebude vítěz jedné skupiny II. ligy chtít postoupit do I. ligy, bude osloven team na 2. místě příslušné skupiny. Pokud nebude chtít postoupit do I. Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z I. ligy nadále v I. lize (nesestupuje). V I. lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. 13. místo celkového umístění). Pokud tato situace nastane ve všech skupinách II. ligy tak z I. ligy nikdo nesestupuje.

 

2.Liga

 

 1. Všeobecně
 2. liga je soutěž družstev pro max. 14 tříčlenných družstvech. Rozdělená do dvou skupin.

Skupinu A tvoří družstva ÚSMP, SÚS, ÚS SEVEROČESKÝ, ÚS ZÁPADOČESKÝ, ÚS JIHOČESKÝ. Skupinu B tvoří družstva ÚS VÝCHODOČESKÝ, ÚS SMS a MRS.

Je organizována ve třech kolech, celkem tedy šest závodů. Přičemž jedno kolo trvá min. 3 a max. 5 hodin.

 1. Startovné

Startovné za družstvo je stanoveno na 3000,- Kč. Startovné za celý seriál je splatné najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky. Startovné je plně využito na ocenění závodníků – vítězů sektorů a prvních tří družstev v příslušném kole – a technické zabezpečení závodů včetně toalet. Náklady na závěrečné vyhodnocení celkově nejlepších družstev zajišťuje SO LRU feeder.

 

 1. Vyhlášení výsledků po jednotlivých kolech

Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.

 

 1. Celkové vyhlášení výsledků

Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru).

 

 1. Věcné ceny

Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.

 

 1. Vítězové

Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 2.Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii družstev.

 

 1. Postup a sestup

Vítězové jednotlivých skupiny 2. Ligy postupují automaticky do 1. Ligy. Pokud nebude vítěz 2. Ligy chtít postoupit do 1. Ligy, bude osloven tým na 2. místě. Pokud nebude chtít postoupit do 1. Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z 1. Ligy nadále v 1. Lize (nesestupuje). V 1. Lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. 13. místo celkového umístění)

Týmy na posledních místech jednotlivých skupin II. Ligy sestupují do příslušných divizí.

Pokud není některá z divizí v daném roce pořádána, počet týmů sestupujících z 2. Ligy se adekvátně snižuje.

Počet sestupujících týmů se řídí počtem postupujících z divizí a sestupujících družstev z 1. Ligy

 

Divize.

 

 1. Všeobecně

Divize jsou nejnižší soutěží v ČR. Účastní se jí tříčlenná družstva v rámci jednotlivých Územních svazů (dále jen ÚS). Je organizována ve 2 kolech, celkem tedy čtyři závody. Přičemž jedno kolo trvá min. 3 hod – max. 5 hod.

Jednotlivé divize:

ÚS Města Prahy

Severočeský ÚS

Východočeský ÚS

Středočeský ÚS

Západočeský ÚS

Jihočeský ÚS

ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

Moravského rybářského svazu.

 

 1. Systém pořádání

Divize se pořádá samostatně nebo jako součást náborového závodu zapsaného v TK pro příslušný rok a pokud možno ve stejném termínu pro všechny územní svazy ČR. Je možné uspořádat jednu soutěž několika divizí společně, avšak pouze s nárokem na jedno společné postupové místo pro vítězné družstvo.

Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C. Losem se určuje, kdo kde chytá, podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru. Ostatní, dle ujednání bodu b). Viz ZŘ základní ustanovení odst. 3.

 

 1. Příslušnost k divizi

Příslušnost divizního teamu pod konkrétní Územní svaz (divizi) – tj. kterou divizní soutěž družstvo chytá, se řídí podle územní příslušnosti MO ČRS (MRS) v níž je organizován kapitán týmu.

Vlastní-li tým MO ČRS (MRS) platí totéž.

Je-li vlastníkem fyzická či právnická osoba (např. sportovní klub), je příslušnost k divizi podmíněna souhlasem Územního svazu, v jehož soutěži chce družstvo závodit. Stále však platí povinnost soutěžících být organizovanými členy ČRS (MRS), platí i pro cizí státní příslušníky.

 

 1. Startovné

Startovné pro celý seriál divize stanovuje pořadatel. Startovné za celý seriál je splatné najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.

 

 1. Vyhlášení výsledků po jednotlivých kolech

Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii týmů, tři nejlepší družstva v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru).

 

 1. Celkové vyhlášení výsledků

Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru).

 

 1. Věcné ceny

Případné věcné ceny pro vítěze, dle bodu j), hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.

 

 1. Postup

Vítězové jednotlivých divizí automaticky postupují do příslušné skupiny 2. ligy Pokud nebude vítěz jedné skupiny divize chtít postoupit do 2. ligy, bude osloven team na 2. místě příslušné divize. Pokud nebude chtít postoupit do 2. Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z 2. ligy nadále v 2. lize (nesestupuje). V 2. lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. v obou skupinách poslední sestupové místo).

Příklad: skupina A celkový počet družstev ve skupině je 10. Sestupuje 10., 9., 8., 7. a 6. místo, ALE vítěz ani druhý v pořadí divize SÚS nechce postoupit do II. ligy, v II. lize zůstává družstvo umístěné na 6. místě a nesestupuje.

 

Mistrovství ČR v LRU feeder.

 

 1. Všeobecně

Mistrovství ČR v LRU feeder je otevřený závod jednotlivců a tříčlenných družstev. Je organizován jako jeden závod ve dvou kolech po 5 hodinách.

 

 1. Startovné

Startovné bude stanoveno v propozicích pořadatele.

 

 1. Vyhlášení výsledků

Po skončení závodu proběhne vyhlášení výsledků. Tři nejlepší jednotlivci v pořadí obdrží pohár a tři nejlepší družstva obdrží pohár (každé družstvo obdrží 3 ks pohárů). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne. Navíc může pořadatel rozhodnout o vyhlášení vítězů kategorie ženy, kadeti do 15 let včetně a junioři do 18 let včetně.

 

 1. Vítězové

Celkoví vítězové MiČR se stávají Mistrem ČR pro příslušný rok v kategorii jednotlivců a týmů (event. ženy, kadeti do 15 let a junioři do 18 let).

 

 1. Věcné ceny

Případné věcné ceny pro vítěze, bodu n), hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.

 

Pohárové závody

 

 1. Všeobecně

Pohárové závody jsou závody jednotlivců, popř. družstev, nutné je sektorové hodnocení (počet závodníků v sektoru 10–21 a délka jednotlivého závodu min. 3 hodiny, max. 5 hodin, podobně jako u ostatních závodů a soutěží (podrobnosti viz propozice k závodu). Pohárový závod může být zařazen do Celostátního žebříčku

LRU Feeder, o jehož zařazení rozhoduje sekce LRU feeder v termínovém kalendáři.

 

 1. Startovné, vyhlášení vítězů a věcné ceny

Výše startovného, vyhlášení vítězů (jednotlivci, týmy, apod.) a ceny pro vítěze jsou zcela v režii pořadatele a musí být uvedeny v propozicích pro daný pohárový závod.

 

 

 1. Soutěží a závodů se mohou zúčastňovat družstva či jednotliví závodníci místních organizací, klubů či družstva nasazená a sponzorovaná jinými právnickými či fyzickými osobami, která mohou startovat pod názvem sponzora či firmy. Zúčastnit se mohou též hendikepovaní rybáři na základě ustanovení Závodního řádu. Sportovní odbory mohou mít v názvu i věcné či fantazijní označení. Dle Usnesení Republikové Rady 94/16 …..v názvu teamu musí být obsažen název ČRS, MRS, ÚS, MO, p.s.

 

 1. Každý závodník, který se chce zúčastnit bodovaného závodu, uvedeného v termínovém kalendáři v LRU feeder, se musí prokázat zaplacením registrační známky sportovce (v hodnotě schválené pro příslušný rok a kategorii) a jejím vylepením v registračním průkazu sportovce (bude kontrolováno při prezenci). Pro ostatní závody platí podmínky určené pořadatelem v jednotlivých propozicích závodu. Registrační průkaz závodníka vystavuje oddělení sportu a mládeže Rady ČRS. Výjimku tvoří náborové a dětské závody. Každý rok je závodník povinen se zaevidovat do závodní sezony na www. rybsvaz.cz. Tato evidence je nutná pro účast závodníků na jakémkoli závodě a je požadována z důvodu zjištění aktuálního seznamu závodníků včetně získání souhlasu se zpracováním osobních údajů např. pro zpracování celostátního žebříčku.

 

 1. 9. Nově vytvořená družstva musí nastoupit do nejnižších soutěží. MO či klub může přepustit pozici svého družstva v soutěži jiné MO či klubu apod. na základě vzájemné dohody. Tuto skutečnost musí písemně ohlásit vedoucí družstva SO LRU feeder a ten toto vezme na vědomí . Případná změna názvu družstva je zcela v kompetenci vedoucího družstva, který tuto skutečnost uvede v přihlášce do soutěže, v průběhu soutěže není možné název družstva změnit či doplnit.

 

 1. Náklady na vyslání družstev či jednotlivců k příslušné soutěži či závodům hradí vysílající organizace popř. klub atd.

 

 1. Soupiska družstev 1. Ligy, 2. Ligy a divize je tvořena seznamem závodníků dle přihlášky. Soupisku podepisuje osoba oprávněná za družstvo jednat (vedoucí). Jeden závodník smí být uveden v rámci ČR na soupisce maximálně jednoho družstva v rámci jedné soutěže – 1. Ligy, 2. Ligy a Divize. Během roku není možno soupisku 1. Ligy a 2. ligy doplňovat! Soupiska divizních družstev je otevřená. V případě úmrtí závodníka, může sekce LRU feeder rozhodnout o doplnění soupisky na základě písemné žádosti vedoucího družstva. Závodník může startovat jen za to družstvo (tzn. MO, klub apod.), na jehož soupisce je uveden.

 

V rámci zachování regulérnosti a fair play, jsou družstva vyšších soutěží (1. liga a 2. liga) povinna odchytat všechna kola, a to i v případě, že nejsou kompletní. Pokud družstvo nenastoupí do závodu, bude považováno jako rozpadlé a bude vyřazeno z daného ročníku soutěže. Po nové registraci může v dalším ročníku nastoupit do nejnižší příslušné soutěže – divize. O výjimce z tohoto ustanovení rozhoduje odbor LRU na základě žádosti daného družstva.

 

12.

Závodník může absolvovat maximálně 8 ligových nebo divizních závodů. Za dodržení zodpovídá vedoucí družstva. Tým porušivší toto pravidlo bude diskvalifikován.

Před soutěží (závodem) se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky. K soutěži mohou být připuštěni pouze závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané SO LRU.

 

 1. Propozice musí být zveřejněny min. 14 dnů předem na internetových stránkách

oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, LRU feeder, popř. i na ostatních privátních internetových stránkách.

V propozicích pro daný závod musí být uvedeno:
a) úplný název soutěže, název pořádající organizace a kým byla pověřena.
b) Všeobecná ustanovení, tj.: datum a čas závodu, místo konání, datum uzávěrky přihlášek a zpětnou adresu, program závodu, údaje o možnosti ubytování a stravování, případné stanovení kategorie, startovné, jméno garanta či ředitele závodu a hlavního rozhodčího, spojení na kontaktní osobu apod.
c) Technická ustanovení, platného závodní řádu, není-li pořadatelem určeno jinak, podmínky účasti, tituly a ceny pro vítěze, způsob a čas podání protestu, vybavení, rozlosování soutěže, možnost tréninku a popis cesty na místo konání závodu.

Pořadatelská organizace (pořadatel) je povinna do 14 dnů odeslat výsledkovou listinu, aby z ní bylo patrné umístění jednotlivých závodníků na sektorech. Zároveň musí být pro identifikaci závodníků (např. při

zpracování žebříčků) uvedena MO či klub, za kterou startuje, plné jméno závodníka a číslo

registračního průkazu.

 

 1. Prezentace sponzora daného závodu je zcela v kompetenci pořadatele.

 

 1. Výsledkové listiny závodů zařazených do Termínového kalendáře, zasílá pořadatel maximálně do

14 dnů na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, zpracovateli průběžného pořadí a celostátního žebříčku. (kontakty viz.příloha). Bodovací tabulka a pravidla, podle kterých se vypočítává výsledková listina.  (Při shodě bodů dvou a více závodníků je další kriterium CIPS váha, při opětovné shodě bodů i CIPS je další kriterium počet odchytaných závodů – vítězí závodník s menším počtem odchytaných závodů, při další shodě je poslední kriterium nejvyšší dosažená váha v libovolném závodě).

 

 1. Termínové kalendáře závodů v LRU – feeder zpracovává sekce LRU feeder do jarního zasedání

Sekce LRU feeder běžného roku.

 

 1. V případech, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu, je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným družstvům, popř. jednotlivcům vhodným způsobem. Pokud se jedná o překážku organizačního charakteru – nejméně 7 dní předem. Rovněž tak je třeba tuto změnu oznámit i garantovi závodu, hlavnímu rozhodčímu a zástupcům SO LRU jednotlivých ÚS.

O způsobilosti či nezpůsobilosti trati rozhoduje JURY ve složení: garant závodu, hlavní pořadatel a hlavní rozhodčí, popř. jejich zástupci.

 

 1. 19. Rozhodčí – byla zrušena komise rozhodčích, ti nově spadají přímo pod jednotlivé Územní zástupce. Noví zájemci o funkci rozhodčích kontaktují svého zástupce, který je patřičně proškolí ze znalostí Závodního a Soutěžního řádu a po úspěšném absolvování testu budou rozhodčí doplněni do seznamu rozhodčích. (Rada ČRS oddělení sportu a mládeže).

STATUT ROZHODČÍHO LRU Feeder
1) Základní ustanovení

Funkci rozhodčího smí vykonávat osoba starší 18 let po splnění daných podmínek. Přítomnost rozhodčího je nezbytná při všech závodech dle termínového kalendáře LRU feeder.

 1. Pro všechny bodované závody musí být vždy vybrán hlavní rozhodčí ze seznamu rozhodčích, není možné, by rozhodčího dělala osoba, která není na seznamu rozhodčích.
 2. Pro porušení Soutěžního řádu lze podat protest. Námitky se podávají písemně a podává je vedoucí či trenér družstva na adresu LRU feeder. Právo podat protest má i samotný závodník.
 3. 22. O protestech proti nedodržení či porušení Závodního řádu rozhoduje na místě Proti jejímu rozhodnutí není odvolání s výjimkou diskvalifikace družstva či jednotlivce, kdy odvolacím orgánem je LRU feeder.
 4. Související předpisy soutěžního řádu jsou: platný Závodní řád pro LRU Feeder.

 

 1. Při všech závodech je závodník povinen mít u sebe státní rybářský lístek a povolenku pro příslušný revír. Možnost prodeje povolenek zajišťuje, pokud závodník nemá zakoupenou povolenku pro příslušný revír nebo celosvazovou, popř. celorepublikovou, pořadatel a o této skutečnosti informuje v propozicích.
 2. Pokud se závodník či družstvo nezúčastní některého z kol bodovaného závodu bez řádného důvodu a včasné omluvy, kde je přihlášen (o), bere se toto jako poškození všech ostatních účastníků soutěže a jednotlivec (družstvo) bude potrestán (o) dvouletou diskvalifikací ze všech bodovaných závodů.

 

Schváleno: LRU feeder, dne 15.2.2020

 

 

Příloha č.: 1.

Časové schéma pro organizaci jednotlivých kol soutěží a závodů
v  LRU – feeder

 

Časový program (I. liga, II. liga, MM ČR, popř. dvoudenní pohárové závody)

A/   varianta příjezdu družstev v pátek:

pátek

Je vyhrazen pro tréninky (trénink na závodním úseku v den závodu – např. v sobotu ráno – není přípustný)

12.00 – 19.00 – trénink,

Tento krok není pro pořadatele povinný, všechna družstva nemusí využívat možnost tréninku a pátečního ubytování. SO LRU-Feeder naopak doporučuje, aby pořadatelé časový program upravili tak, aby byl příjezd družstev umožněn až na sobotu ráno, a aby byl začátek prvního závodu posunut na 13,00 hodin.

Sobota
08:00 – 09:00 Sraz, prezentace
09:00 – 09:30 Oficiální zahájení závodů
09:30 – 10:00 Losování
10:00 – 10:30 Přesun k sektorům
10:30 – 12:00 1. signál – příprava

10:45- 2.signál kontrola krmení

11:50 3.signál-krmení
12:00 4. signál – začátek 1. kola závodu
16:55 5. signál – 5 min. do konce kola
17:00 6. signál – konec 1. kola, vážení

17:00 – vážení 1. kola závodu

  

 

Neděle
07:00 – 08:00 Sraz na závodním úseku
08:00 – 08:30 Losování
08:30 – 09:00 Přesun k sektorům

09:00 1.signál začátek přípravy
09:00 – 10:30 Příprava

9:15- 2.signál kontrola krmení

10:20 3.signál-krmení
10:30 4. signál – začátek 2.kola závodu
15:25 5. signál – 5 min. do konce kola
15:30 6. signál – konec 2. kola
15:30 – 16:30 – vážení

16:00 – Vyhlášení výsledků, předání cen

Začátek druhého závodu v neděli ponechat beze změn. V podzimních měsících je možné celý program posunout o 1 hodinu, aby na vážení po 18,00 hodin nebylo šero.

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *